Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Regionalne Programy Operacyjne

Działanie IV. 6.3: RPO Mazowieckie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego (RPO WM)

Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego Priorytet inwestycyjny 6.3.

Cel szczegółowy:
Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego.

Na obszarze województwa znajduje się wiele unikalnych zabytków, a także nowoczesnych instytucji kultury. Potencjałem regionu są bogate zasoby dziedzictwa kulturowego, m.in. zamki, pałace, dworki, zabytki militarne i miejsca pamięci, bogate i różnorodne tradycje kulturowe oraz liczne ośrodki kultury. Jednakże (jak wskazano w diagnozie) stan zachowania zabytków w województwie jest niezadowalający. Z tego względu niezwykle istotnym jest podjęcie działań naprawczych.

W ramach celu szczegółowego 5: Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego planowane będą do realizacji następujące typy projektów:
- ochrona, modernizacja i renowacja obiektów zabytkowych;
- rozwój zasobów kultury.

Zgodnie z KSRR „Kultura nie stanowi pasywnego zasobu regionów, ale aktywnie warunkuje zarówno rozwój społeczny, jak i ekonomiczny. Jako czynnik rozwoju ekonomicznego wpływa ona m.in. na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i osiedleńczej regionów, determinuje rozwój turystyki, tworzy rynek pracy, kreuje przemysł kultury, a także współokreśla funkcje metropolitarne miasta w układach ekonomicznym i przestrzennym.

Potencjalni beneficjenci i grupy docelowe:
- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
- jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną;
- szkoły wyższe;
- organizacje pozarządowe;
- przedsiębiorcy, w tym sektora turystyki;
- kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
- instytucje kultury.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z MAZOWIECKIEGO RPO !!!

(Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 RPO WM 2014-2020)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>