Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Regionalne Programy Operacyjne

Działanie III. 4.3: RPO Mazowieckie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego (RPO WM)

Poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji CO2

Priorytet inwestycyjny 4.3.

Cel szczegółowy:
Poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji CO2.

Działania na rzecz zwiększania efektywność energetycznej to jedna z najbardziej ekonomicznych dróg zmniejszenia zużycia energii, przyczyniającą się ponadto do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Interwencje w tym zakresie powinny stanowić priorytet działań, realizowanych w kolejnych latach przez sektor publiczny, biznes a także społeczeństwo. Z przeprowadzonych analiz wynika, że w latach 1996-2009 wskaźnik efektywności energetycznej (ODEX) dla gospodarki Polski obniżył się o 42% (tj. 3,8%/rok). Największy postęp w tym zakresie odnotowano w przemyśle, a najmniejszy w transporcie. Dotychczasowe podjęte działania pozwoliły na zwiększenie efektywność energetycznej, jednak w dalszym ciągu obszar ten wykazuje duże zapotrzebowanie w szczególności w sektorze mieszkalnictwa.

W ramach celu szczegółowego 2: Poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji CO2 planowane będą do realizacji następujące typy projektów:
- Kompleksowa modernizacja i renowacja budynków;
- wspieranie efektywności energetycznej MŚP;
- Budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej Kogeneracji.

Głównym celem działania jest wspieranie interwencji zwiększających efektywność energetyczną, także poprzez wykorzystanie udziału odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej i mieszkalnych oraz wsparcie sektora MŚP w zakresie zmniejszenia strat energii, ciepła i wody.

Potencjalni beneficjenci i grupy docelowe:
- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
- jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną;
- podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd;
- spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki;
- podmioty wybrane w drodze ustawy Prawo zamówień publicznych wykonujące usługi publiczne na podstawie obowiązującej umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego na świadczenie usług z danej dziedziny;
- małe i średnie przedsiębiorstwa;
- przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji paliw albo energii lub obrotu nimi;
- Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
- instytucje kultury;
- szkoły wyższe;
- administracja rządowa;
- spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS-y;
- kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
- organizacje pozarządowe;
- podmioty odpowiedzialne ze realizację działań naprawczych określonych w programach ochrony powietrza oraz planach działań krótkoterminowych.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z MAZOWIECKIEGO RPO !!!

(Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 RPO WM 2014-2020)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>