Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Regionalne Programy Operacyjne

Działanie I. 3.2: RPO Mazowieckie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego (RPO WM)

Wspieranie międzynarodowych powiązań gospodarczych

Priorytet inwestycyjny 3.2.

Cel szczegółowy:
Wspieranie międzynarodowych powiązań gospodarczych.

Umiędzynarodowienie gospodarki regionu i zachodzące procesy innowacyjne są ze sobą silnie powiązane. Współpraca międzynarodowa i realizowanie kontraktów zagranicznych działa stymulująco na poziom innowacyjności przedsiębiorstw. Nawiązywanie relacji z podmiotami pochodzącymi z innych krajów sprzyja rozwijaniu kultury organizacyjnej i technologicznej, stanowiącej odpowiednie środowisko do powstawania i wdrażania innowacji. Niezbędne jest, więc wsparcie działań przedsiębiorstw (i ich grup, takich jak klastry) zmierzających do rozszerzania działalności gospodarczej na nowe, zagraniczne rynki i poszukiwania partnerów biznesowych w innych krajach.

Celem proponowanego wsparcia będzie dążenie do zmiany ww. niekorzystnego bilansu wymiany zagranicznej w województwie. Analizując potencjał regionu należy stwierdzić, że Mazowsze nie wykorzystuje swojego potencjału eksportowego, także wsparcie przedsiębiorstw w kierunku internacjonalizacji powinno przynieść zakładany efekt. Podejmowane działania przyczynią się do wykorzystania przewagi Mazowsza, jako krajowego lidera pod względem poziomu innowacyjności oraz nakładów na badania i rozwój.

W ramach celu szczegółowego 4. Wspieranie międzynarodowych powiązań gospodarczych planowane będą do realizacji następujące typy projektów:
- wsparcie międzynarodowej współpracy gospodarczej przedsiębiorstw, nastawionych na wzrost eksportu;
- promocja gospodarcza regionu i jego poszczególnych obszarów;
- promocja i wsparcie współpracy międzynarodowej przedsiębiorstw, IOB i jednostek B+R mającej na celu realizację wspólnych projektów innowacyjnych;
- promocja działalności i potencjału regionalnej sfery B+R.

Wzrost konkurencyjności gospodarki nie jest możliwy bez zwiększenia innowacyjności przedsiębiorstw. Podstawowym zadaniem jest, więc rozwijanie działalności przedsiębiorstw, poprzez stymulowanie zwiększania ich produktywności oraz poprzez internacjonalizację działalności.

Potencjalni beneficjenci i grupy docelowe:
- przedsiębiorcy;
- jednostki naukowe;
- spółki celowe;
- parki technologiczne;
- centra transferów technologii;
- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
- organizacje pozarządowe;
- samorząd gospodarczy;
- powiązania kooperacyjne w tym klastry.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z MAZOWIECKIEGO RPO !!!

(Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 RPO WM 2014-2020)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>