Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Regionalne Programy Operacyjne

Działanie I. 3.1: RPO Mazowieckie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego (RPO WM)

Tworzenie przyjaznych warunków dla gospodarczego wykorzystania nowych pomysłów.

Priorytet inwestycyjny 3.1.

Cel szczegółowy:
Tworzenie przyjaznych warunków dla gospodarczego wykorzystania nowych pomysłów.

W ramach celu szczegółowego 3: Tworzenie przyjaznych warunków dla gospodarczego wykorzystania nowych pomysłów planowane będą do realizacji następujące typy projektów:
- wsparcie rozwoju działalności MŚP w regionie w tym szczególnie rozwój innowacyjności;
- tworzenie nowej i rozwój istniejącej infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w tym budowa lub modernizacja układu komunikacyjnego terenu inwestycyjnego.

Rozwój przedsiębiorstw oparty o innowacyjność napotyka jednak szereg barier strukturalnych, wynikających zarówno z braku własnych zasobów kapitałowych, struktury oferowanego na rynku wsparcia finansowego nie w pełni dostosowanego do potrzeb, ale także braku rozwiązań infrastrukturalnych sprzyjających strategicznemu rozwojowi przedsiębiorstw opartemu o innowacje.

W celu pobudzenia dynamiki rozwoju przedsiębiorstw jak i uwzględniając ogromne zróżnicowanie województwa zarówno w przekroju sektorowym jak i terytorialnym podejmowane będą zróżnicowane działania mające na celu stymulowanie powstawania nowych i rozwoju już istniejących przedsiębiorstw. Oferowane wsparcie będzie dostosowane do potencjału przedsiębiorstw.

Celem interwencji będzie zwiększenie efektywności i skali działania przedsiębiorstw lub wzmocnienie innych czynników decydujących o ich konkurencyjności, takich jak np. wykorzystanie nowoczesnych technologii. Obok wzmocnienia innowacyjności przedsiębiorstw istotnym celem podejmowanych działao jest wzrost generowanych przez przedsiębiorstwa miejsc pracy. Firmy posiadające siedzibę w województwie mazowieckim generują ponad 21% zatrudnienia w skali kraju. Sektor MŚP tworzy ponad połowę miejsc pracy na Mazowszu, z czego na mikroprzedsiębiorstwa przypada ok. 30%, przedsiębiorstwa małe – 9%, a średnie – 15%. W ramach programu wspierane będą projekty gdzie ich wartością dodaną będzie wzrost zatrudniania.

Potencjalni beneficjenci i grupy docelowe:
- przedsiębiorcy;
- parki technologiczne;
- centra transferów technologii;
- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
- organizacje pozarządowe;
- powiązania kooperacyjne w tym klastry;
- instytucje otoczenia biznesu;
- porozumienia/konsorcja ww. beneficjentów.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z MAZOWIECKIEGO RPO !!!

(Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 RPO WM 2014-2020)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>