Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Regionalne Programy Operacyjne

Działanie I. 1.2: RPO Mazowieckie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego (RPO WM)

Wzrost wykorzystania innowacyjnej działalności badawczej i rozwojowej w przedsiębiorstwach.

Priorytet inwestycyjny 1.2.

Cel szczegółowy:
Wzrost wykorzystania innowacyjnej działalności badawczej i rozwojowej w przedsiębiorstwach.

Podstawowym celem interwencji jest stymulowanie rozwoju przedsiębiorstw poprzez inwestowanie w badania i innowacje, sprzyjające ich rozwojowi.

W ramach celu szczegółowego 2: Wzrost wykorzystania innowacyjnej działalności badawczej i rozwojowej w przedsiębiorstwach, planowane będą do realizacji następujące typy projektów:
- realizacja prac B+R w przedsiębiorstwach, wraz z wdrożeniem wyników badań;
- zlecenie przez przedsiębiorstwa prac B+R jednostkom naukowym i wdrożenie efektów tych prac do praktyki biznesowej;
- rozwój technologii (opracowanej przez przedsiębiorcę lub nabytej), która nie została jeszcze skomercjalizowana i wykorzystana w praktyce biznesowej;
- wsparcie ochrony własności przemysłowej przedsiębiorstw;
- stworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego, służącego działalności innowacyjnej przedsiębiorstw.

Proponowane wsparcie kierowane jest do przedsiębiorstw rozpoczynających lub rozwijających działalność B+R. Mogą oni realizować projekty samodzielnie, przy współpracy z innymi przedsiębiorstwami lub z udziałem jednostek naukowych. Wpłynie to korzystnie na efektywność prowadzonych badań i wdrożeń. Pozwoli również na budowanie współpracy między przedsiębiorstwami oraz w układzie nauka – biznes, której brak lub zbyt niska skala stanowi barierę rozwoju innowacyjności województwa oraz pełnego wykorzystania potencjału przedsiębiorczego i naukowego.

Dodatkowo finansowany będzie rozwój projektów przedsiębiorstw o wysokim potencjale innowacyjnym, polegających na rozwoju technologii (opracowanej przez przedsiębiorcę lub nabytej), która nie została jeszcze skomercjalizowana i wykorzystana w praktyce. Finansowanie obejmie w szczególności koszty przeprowadzenia kolejnych etapów prac badawczo-rozwojowych. W ramach projektu finansowane jest także wdrożenie technologii (posiadającej postać wyników prac B+R) oraz uruchomienie na jej podstawie produkcji towarów lub świadczenie usług. Efektem realizacji projektów jest udoskonalona technologia, która zostanie wprowadzona na rynek.

Potencjalni beneficjenci i grupy docelowe:
- przedsiębiorstwa;
- jednostki naukowe;
- powiązania kooperacyjne, w tym klastry.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z MAZOWIECKIEGO RPO !!!

(Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 RPO WM 2014-2020)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>