Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Regionalne Programy Operacyjne

Działanie I. 1.1: RPO Mazowieckie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego (RPO WM)

Wsparcie regionalnej infrastruktury badawczej.

Priorytet inwestycyjny 1.1.

Cel szczegółowy:
Wsparcie regionalnej infrastruktury badawczej.

W ramach celu szczegółowego 1: Wsparcie regionalnej infrastruktury badawczej, planowany będzie do realizacji następujący typ projektów:
- wsparcie infrastruktury badawczo - rozwojowej w jednostkach naukowych, w tym realizacja projektów przy współpracy z przedsiębiorcami celem komercjalizacji prac B+R.

Wsparcie skierowane będzie do jednostek naukowych, jednak ze względu na konieczność dostosowania prowadzonych badań do zapotrzebowania regionalnej gospodarki, preferowane będą projekty realizowane w partnerstwie z przedsiębiorcami. Dzięki zaangażowaniu przedsiębiorstw do realizacji projektów, zapewniona zostanie komercjalizacja wiedzy na wczesnym etapie prowadzonych badań naukowych. Przyczyni się to do rozwiązania problemu Mazowsza, jakim jest relatywnie niewielkie wykorzystanie wyników badań w praktyce gospodarczej oraz niskie wydatki przedsiębiorstw na prace badawczo-rozwojowe.

W ramach PI 1.2 realizowane będą cele strategiczne SRWM poprzez rozwój nowych technologii głównie: biotechnologii, biomedycyny, nanotechnologii, fotoniki i optoelektroniki, technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) i kosmicznych.

Potencjalni beneficjenci i grupy docelowe:
- jednostki naukowe;
- spółki celowe;
- parki naukowo - technologiczne;
- centra naukowo - przemysłowe;
- centra badawczo – rozwojowe;
- przedsiębiorstwa.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z MAZOWIECKIEGO RPO !!!

(Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 RPO WM 2014-2020)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>