Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Regionalne Programy Operacyjne

Inteligentne Specjalizacje Województwa Mazowieckiego

Inteligentne Specjalizacje Województwa Mazowieckiego to branże / sektory gospodarki wybrane jako strategiczne dla rozwoju województwa Mazowieckiego.

Wyznaczenie inteligentnych specjalizacji było jednym z celów Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu – Europa 2020.

Koncepcja inteligentnej specjalizacji (smartspecialization) to próba całościowego (kompleksowego) spojrzenia na zagadnienie specjalizacji w zakresie nauki, technologii i gospodarki w UE.

Inteligentna specjalizacja oznacza ścisłe powiązanie działalności badawczo-rozwojowej, rozwoju kapitału ludzkiego (kwalifikacji oraz umiejętności pracowników) i specyfiki gospodarczej regionów lub państw. Inteligentna specjalizacja to zidentyfikowanie i wybór dziedzin o największym potencjale, które mogą zapewnić przewagę konkurencyjną regionu na poziomie międzynarodowym i skoncentrowanie na nich wsparcia, w tym szczególnie w zakresie badań i rozwoju innowacji.

W praktyce oznacza to, że firmy, które działają w branżach wybranych jako Inteligentne Specjalizacje Województwa Mazowieckiego będą miały dodatkowe punkty przy ocenie wniosków o dofinansowanie w ramach Mazowieckiego RPO (REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO – RPO WM).

Inteligentne Specjalizacje Województwa Mazowieckiego to:
- bezpieczna żywność,
- inteligentne systemy zarządzania,
- nowoczesne usługi dla biznesu,
-wysoka jakość życia.

Rolą firmy doradczej piszącej wniosek o dofinansowanie Twojej firmy w ramach Mazowieckiego RPO (REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO – RPO WM) jest próba powiązania Twojego projektu z którąś z branż wskazanych jako Inteligentne Specjalizacje Województwa Mazowieckiego.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z MAZOWIECKIEGO RPO !!!

(Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 RPO WM 2014-2020)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>