Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

RPO MAŁOPOLSKIENAJBLIŻSZE ODDZIAŁY DOTACJE EXPORT GROUP


UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE !


DOTACJE EXPORT GROUP
ODDZIAŁ KRAKÓW


ul. Lublańska 34/333, 31-476 Kraków
Tel. +48 12 378 35 38

e-mail: krakow@dotacje-exportgroup.pl

Dyrektor Oddziału:
MONIKA BĄKIEWICZ
Tel. kom. +48 607 075 922

e-mail: monika.bakiewicz@dotacje-exportgroup.pl
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego (RPO WM)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego (RPO WM) w ramach funduszy unijnych na lata 2014 – 2020 ma przyznane do rozdysponowania prawie 3 mld PLN!

Poniżej przedstawiamy Osie priorytetowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) na lata 2014-2020:

Oś Priorytetowa I - Gospodarka Wiedzy
Gospodarka Wiedzy – I Oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) na lata 2014-2020.

Wyzwaniem dla Małopolski w najbliższych latach będzie skuteczne wdrożenie regionalnej strategii na rzecz zmiany gospodarczej, opartej na inteligentnej specjalizacji. Głównym założeniem tej strategii będzie ukierunkowanie interwencji na obszary o największym potencjale rozwoju, mające decydujące znaczenie dla wzmacniania pozycji konkurencyjnej regionu. Rozwijanie inteligentnej specjalizacji wymaga wdrożenia systemu zachęt dla zwiększenia innowacyjności przedsiębiorstw, rozszerzenia ich współpracy z sektorem nauki oraz profesjonalizacji otoczenia biznesu. Mając na uwadze powyższe, głównym celem osi priorytetowej jest wzrost innowacyjności gospodarki regionalnej, wyrażający się głównie zwiększeniem nakładów na działalność badawczo-rozwojową.

W ramach Osi Priorytetowej I realizowane będą następujące Priorytety Inwestycyjne:

1.1 udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i zwiększanie zdolności do osiągnięcia doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leżą w interesie Europy.

1.2 promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, tworzenia sieci, pobudzania popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu

Oś Priorytetowa II - Cyfrowa Małopolska
Cyfrowa Małopolska – II Oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) na lata 2014-2020.

W dążeniu do realizacji celów polityki zintegrowanej informatyzacji państwa, w ramach osi priorytetowej 2. wspierane będzie wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu udostępniania zasobów oraz efektywnego świadczenia usług publicznych. Postępujący proces cyfryzacji, prowadzący do łatwiejszego dostępu do danych i usług sektora publicznego, przyczyni się do osiągania korzyści gospodarczych i społecznych, sprzyjając zwiększeniu udziału obywateli w życiu publicznym i przeciwdziałając różnym formom wykluczenia. Mając na uwadze powyższe, celem głównym osi priorytetowej jest zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie udostępniania zasobów i realizacji zadań publicznych.

W ramach Osi Priorytetowej I realizowane będą następujące Priorytety Inwestycyjne:

2.3 wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e- uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia.

Oś Priorytetowa III - Przedsiębiorcza Małopolska
Przedsiębiorcza Małopolska – III Oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) na lata 2014-2020.

W ramach priorytetu inwestycyjnego realizowane będą przedsięwzięcia z zakresu tworzenia i rozbudowy infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego oraz promocji przedsiębiorczości i kreowania postaw przedsiębiorczych.

W obszarze dotyczącym infrastruktury i działań na rzecz rozwoju gospodarczego regionu, realizowane będą w szczególności operacje związane z tworzeniem nowych i rozbudową istniejących stref aktywności gospodarczej (SAG), w tym kompleksowe uzbrojenie, dozbrojenie terenów inwestycyjnych - także działających w formule parków przemysłowych, w tym m.in. tworzenia na ich terenie wewnętrznych układów komunikacyjnych oraz wyposażenia w niezbędną do ich funkcjonowania infrastrukturę, budynki i budowle (budynki i budowle wyłącznie w ograniczonym zakresie), a także ich skomunikowania - drogi dojazdowe do SAG.

Na wsparcie mogą liczyć również przedsięwzięcia z zakresu promocji przedsiębiorczości i kreowania postaw przedsiębiorczych, m.in. poprzez wzmocnienie systemu wspierającego proces inicjowania, tworzenia i rozwoju nowych firm, w tym działających w oparciu o nowe technologie. W przedmiotowym zakresie dopuszcza się również przedsięwzięcia z zakresu wsparcia zakładania i rozwoju nowych firm, poprzez świadczenie usług przez inkubatory przedsiębiorczości oraz ośrodki przedsiębiorczości akademickiej - w takim przypadku elementem projektu mogą być inwestycje w infrastrukturę tych podmiotów, jednak z uwzględnieniem warunków wskazanych w Umowie Partnerstwa.

Oś Priorytetowa IV - Regionalna Polityka Energetyczna
Regionalna Polityka Energetyczna – IV Oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) na lata 2014-2020.

W ramach osi priorytetowej 4. wsparcie będzie kierowane na działania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, których potencjał jest znaczący nie tylko w odniesieniu do obniżenia emisji CO2, ale również zwiększenia konkurencyjności gospodarki. W dążeniu do wypełnienia celów polityki klimatycznej działania będą skierowane także na wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii oraz zintegrowanie tych działań z rozwojem infrastruktury dystrybucyjnej. Jednocześnie efektem dodatkowym realizacji interwencji w osi 4., ale bardzo istotnym dla Małopolski, będzie poprawa stanu środowiska w skali lokalnej dzięki ograniczeniu emisji zanieczyszczeń, w tym głównie na obszarach miejskich. W ramach podejmowanych interwencji istotne znaczenie będzie miało promowanie „czystego” transportu miejskiego uwzględniającego rosnące potrzeby mobilności mieszkańców miast i ich obszarów funkcjonalnych.

Priorytet inwestycyjny:

4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

4.2 Promowanie efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii przez przedsiębiorstwa.

4.3 Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym.

4.5 Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.

Oś Priorytetowa V- Ochrona Środowiska
Ochrona Środowiska – V Oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) na lata 2014-2020.

Jednym z wyzwań stojących przed Małopolską będzie w najbliższych latach zapewnienie wzrostu społeczno-gospodarczego z zachowaniem i efektywnym wykorzystaniem zasobów środowiska, poprawą jego stanu oraz równoczesną adaptacją do zmian klimatu. W kontekście zmian klimatu, a w tym nasilających się zjawisk pogodowych za jeden z najważniejszych sektorów w regionie należy uznać gospodarowanie wodami i realizowanie działań pozwalających na zapobieganie oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia związane z negatywnymi efektami zmian klimatu.

Pomimo podejmowanych w ostatnich latach działań na rzecz zapewnienia ochrony i lepszego stanu środowiska nadal występują duże potrzeby w obszarze gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej. Wynikają one z jednej strony ze nadal niewypełnionych zobowiązań akcesyjnych Polski a z drugiej ich realizacja przyniesie zarówno pozytywny efekt gospodarczy jak i poprawę jakości życia ludzi. Celem głównym osi jest wzmocnienie stanu bezpieczeństwa ekologicznego regionu z zachowaniem zasad równowagi pomiędzy poprawą stanu środowiska, racjonalnym użytkowaniem zasobów naturalnych oraz minimalizowaniem niekorzystnych oddziaływań na środowisko i jego zasoby.

Priorytet inwestycyjny:

5.2 Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń przy jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastrofami.

6.1. Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie.

6.2 Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z MAŁOPOLSKIEGO RPO !!!

(Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) na lata 2014-2020)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>