Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Regionalne Programy Operacyjne

Działanie IV. 4.1: RPO Małopolskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego (RPO WM)

Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Priorytet inwestycyjny 4.1.
Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Cel szczegółowy:
Głównym celem interwencji realizowanej w ramach priorytetu inwestycyjnego jest zwiększenie produkcji i wykorzystania odnawialnych źródeł energii i równoczesne dostosowanie sieci dystrybucyjnych do rozwijającego się rynku odnawialnych źródeł energii.

Rozwój energii z OZE zostanie oparty na zasadach racjonalnego wykorzystania istniejących zasobów tej energii, co jest realizacją jednego z celów pakietu klimatyczno-energetycznego. Elementem tego pakietu jest także zobowiązanie Polski do zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energii finalnej brutto do poziomu co najmniej 15% w 2020 r.

Interwencje w regionie planuje się skierować na projekty inwestycyjne dotyczące wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii. Wsparcie przewiduje się w szczególności na budowę jednostek o mniejszej mocy wytwarzania. Realizacja założeń będzie opierała się na generowaniu energii w szczególności w systemie rozproszonym, w oparciu o budowę małych źródeł energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby lokalne, które nie będą wymagały przesyłania jej na duże odległości.

Potencjalni beneficjenci i grupy docelowe:
1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
2. Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
3. Administracja rządowa
4. Przedsiębiorcy
5. Jednostki naukowe
6. Uczelnie
7. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe
8. Instytucje kultury
9. Podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia
10. Organizacje pozarządowe
11. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z MAŁOPOLSKIEGO RPO !!!

(Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) na lata 2014-2020)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>