Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Regionalne Programy Operacyjne

Działanie III. 3.3: RPO Małopolskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego (RPO WM)

Wzmacnianie konkurencyjności sektora małopolskich MŚP

Priorytet inwestycyjny 3.3.
Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług.

Cel szczegółowy:
Wzmacnianie konkurencyjności sektora małopolskich MŚP.

W ramach priorytetu inwestycyjnego realizowane będzie wsparcie inwestycyjne na rzecz MŚP, w tym również realizowane w ramach klastrów i powiązań kooperacyjnych.

Dodatkowo, w ramach priorytetu inwestycyjnego przewiduje się również wsparcie na specjalistyczne doradztwo na rzecz MŚP oraz klastrów i powiązań kooperacyjnych. Przewiduje się możliwość, aby wsparcie w przedmiotowym zakresie dla MŚP było realizowane w formule bonów na doradztwo. W odniesieniu do klastrów i powiązań kooperacyjnych dopuszcza się możliwość zakupu usług doradczych i szkoleń służących rozwojowi powiązania kooperacyjnego /klastra, w tym również ekspansji rynkowej, przygotowywania i rozwijania wspólnego produktu / usługi w formule wsparcia degresywnego, tzn. przyznawane byłoby ono na z góry określony czas, a wypłacane w ustalonych odstępach czasu, w oparciu o jednolite, malejące stawki.

Potencjalni beneficjenci i grupy docelowe:
1. przedsiębiorstwa (w tym instytucje finansowe)
2. koordynatorzy klastrów
3. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
4. jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
5. instytucje otoczenia biznesu
6. organizacje pozarządowe.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z MAŁOPOLSKIEGO RPO !!!

(Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) na lata 2014-2020)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>