Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Regionalne Programy Operacyjne

Działanie III. 3.2: RPO Małopolskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego (RPO WM)

Zwiększenie aktywności międzynarodowej małopolskich MŚP oraz zwiększenie rozpoznawalności Małopolski jako marki gospodarczej i turystycznej

Priorytet inwestycyjny 3.2.
Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia.

Cel szczegółowy:
Zwiększenie aktywności międzynarodowej małopolskich MŚP oraz zwiększenie rozpoznawalności Małopolski jako marki gospodarczej i turystycznej.

W ramach priorytetu inwestycyjnego na wsparcie mogą liczyć w szczególności przedsięwzięcia z zakresu szeroko rozumianej promocji gospodarczej i turystycznej regionu (w wymiarze zarówno krajowym jak i zagranicznym), oraz promocji innowacyjności, a także przedsięwzięcia związane ze wsparciem małopolskich firm w ekspansji na rynki zewnętrzne, również z zapewnieniem wsparcia procesu inwestycyjnego w regionie.

Dodatkowo, w ramach priorytetu inwestycyjnego przewiduje się wsparcie dla małopolskich MŚP na rzecz zwiększania ich aktywności międzynarodowej, w tym m.in. na działania z zakresu promocji przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych, międzynarodowej współpracy gospodarczej, wsparcia doradczego oraz inwestycyjnego przedsiębiorstw nastawionych na zwiększenie eksportu i zdobywanie nowych rynków zbytu.

Potencjalni beneficjenci i grupy docelowe:
1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
2. jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
3. instytucje otoczenia biznesu
4. organizacje pozarządowe
5. przedsiębiorstwa (w tym instytucje finansowe).

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z MAŁOPOLSKIEGO RPO !!!

(Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) na lata 2014-2020)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>