Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Regionalne Programy Operacyjne

Działanie II. 2.3: RPO Małopolskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego (RPO WM)

Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych

Priorytet inwestycyjny 2.3.
Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e- uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia.

Cel szczegółowy:
Zwiększenie dostępności oraz jakości zasobów i usług udostępnianych drogą elektroniczną, szczególnie w obszarach kluczowych dla obywateli i przedsiębiorstw.

W ramach priorytetu inwestycyjnego realizowane będą w szczególności następujące grupy operacji:
- podnoszenie jakości i dostępności e-usług publicznych,
- rozwój elektronicznej administracji,
- udostępnianie zasobów gromadzonych w szczególności przez instytucje sektora publicznego.

W obszarze dotyczącym e-usług publicznych realizowane będą operacje związane z udostępnianiem nowych usług oraz poprawą funkcjonalności i poziomu dojrzałości usług już dostępnych. Wsparciem objęte zostaną w szczególności przedsięwzięcia w obszarach zidentyfikowanych jako priorytetowe dla rozwoju e-usług, zgodnie z Umową Partnerstwa oraz w nawiązaniu do polityki państwa w obszarze zintegrowanej informatyzacji. Jednocześnie z uwagi na specyficzne potrzeby zdiagnozowane w regionie, priorytetowe znaczenie będą miały przedsięwzięcia w obszarze: ochrony zdrowia, informacji przestrzennej, edukacji i nauki, kultury i dziedzictwa kulturowego, turystyki oraz bezpieczeństwa publicznego.

Potencjalni beneficjenci i grupy docelowe:
1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
2. podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia
3. uczelnie
4. jednostki naukowe
5. instytucje kultury
6. organizacje pozarządowe
7. kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
8. parki narodowe
9. administracja rządowa: w zakresie projektów o zasięgu regionalnym
10. przedsiębiorstwa.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z MAŁOPOLSKIEGO RPO !!!

(Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) na lata 2014-2020)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>