Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Regionalne Programy Operacyjne

Działanie I. 1.1: RPO Małopolskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego (RPO WM)

Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji

Priorytet inwestycyjny 1.2.
Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, tworzenia sieci, pobudzania popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu.

Cel szczegółowy:
Wdrożenie mechanizmów zwiększających aktywność badawczą i innowacyjną przedsiębiorstw oraz transfer wiedzy do gospodarki.

W ramach priorytetu inwestycyjnego realizowane będą w szczególności następujące grupy operacji:
- bezpośrednie wsparcie inwestycji przedsiębiorstw w obszarze działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej, w zakresie projektów dotyczących badań naukowych i prac rozwojowych, wdrożeń wyników prac badawczo-rozwojowych oraz tworzenia warunków infrastrukturalnych dla działalności badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach,
- bony na innowacje ukierunkowane na zwiększenie aktywności innowacyjnej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w ramach projektów o małej skali,
- rozwój i profesjonalizacja oferty wsparcia na rzecz innowacyjnych przedsiębiorstw.

W zakresie dotyczącym bezpośredniego wsparcia inwestycji przedsiębiorstw, interwencja skierowana będzie do przedsiębiorstw rozpoczynających lub rozwijających działalność badawczo-rozwojową i innowacyjną. Wspierane będą przedsięwzięcia realizowane samodzielnie przez przedsiębiorców, a także we współpracy z podmiotami zewnętrznymi, w szczególności z innymi przedsiębiorstwami lub organizacjami badawczymi. W tej grupie operacji wprowadzony zostanie także mechanizm zapewniający możliwość realizacji kompleksowego cyklu inwestycyjnego, od fazy badań, przez prace rozwojowe, po wprowadzenie na rynek nowych produktów, procesów lub usług.

W zakresie dotyczącym badań naukowych i prac rozwojowych, wsparcie obejmuje realizację badań podstawowych, badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych, prowadzących do opracowania nowych lub istotnie ulepszonych produktów, procesów lub usług, z uwzględnieniem przygotowania prototypów doświadczalnych oraz wytworzenia instalacji pilotażowych lub demonstracyjnych. Ponadto zapewniona zostanie możliwość przeprowadzenia weryfikacji danego rozwiązania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Celem interwencji powinno być doprowadzenie danego rozwiązania do poziomu gotowości do wdrożenia tj. do etapu umożliwiającego zastosowanie w działalności gospodarczej.

Potencjalni beneficjenci i grupy docelowe:
1. przedsiębiorstwa
2. organizacje badawcze
3. instytucje otoczenia biznesu
4. podmioty prawne zarządzające klastrami innowacyjnymi lub organizacjami klastrowymi
5. organizacje pozarządowe
6. jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z MAŁOPOLSKIEGO RPO !!!

(Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) na lata 2014-2020)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>