Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Regionalne Programy Operacyjne

Działanie V. 6.1: RPO Małopolskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego (RPO WM)

Zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania odpadami

Priorytet inwestycyjny 6.1.
Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie.

Priorytet inwestycyjny 6.2.
Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie.

Cel szczegółowy:
Głównym celem interwencji realizowanej w ramach priorytetu inwestycyjnego jest zapobieganie powstawaniu odpadów, przygotowanie do ponownego ich użycia oraz intensyfikacja odzysku odpadów, a tym samym ograniczenie ich ilości na składowiskach.

Głównym celem interwencji realizowanej w ramach priorytetu inwestycyjnego jest ochrona zasobów wodnych poprzez ograniczenie zanieczyszczeń przedostających się do wód podziemnych, powierzchniowych, gleb oraz działania na rzecz poprawy jakości wód.

Celem głównym w rozwijaniu systemu gospodarki odpadami jest przerwanie powiązania między rosnącą ilością odpadów a wzrostem gospodarczym oraz położenia nacisku na zapobieganie powstawaniu odpadów i na ponowne ich użycie. Aby możliwe było osiągnięcie założonych celów oraz wdrożenie właściwego systemu gospodarki odpadami w województwie małopolskim konieczne jest podjęcie kilku działań strategicznych. Należy do nich m.in. intensyfikacja odzysku, szczególnie recyklingu szkła, metali, tworzyw sztucznych, papieru i tektury oraz wdrożenie systemów zbierania i przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji, pozwalających na ich wydzielenie ze strumienia odpadów komunalnych i właściwe zagospodarowanie. Priorytet został nadany również działaniom związanym z właściwym zagospodarowaniem osadów ściekowych.

Przewiduje się wsparcie w następujących obszarach:
a) Budowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
b) Budowa instalacji do recyklingu lub przygotowania do recyklingu surowców wtórnych,
c) Budowa instalacji do przetwarzania innego niż składowanie osadów ściekowych,
d) Przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu.

Potencjalni beneficjenci i grupy docelowe:
1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
2. Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
3. Przedsiębiorcy
4. Organizacje pozarządowe, partnerzy społeczni i gospodarczy.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z MAŁOPOLSKIEGO RPO !!!

(Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) na lata 2014-2020)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>