Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Regionalne Programy Operacyjne

Działanie IV. 4.5: RPO Małopolskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego (RPO WM)

Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu

Priorytet inwestycyjny 4.2.
Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.

Cel szczegółowy:
Głównym celem interwencji realizowanej w ramach priorytetu inwestycyjnego jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych do powietrza pochodzących z indywidualnego ogrzewania mieszkań, procesów przemysłowych i energetyki.

Wyzwaniem dla Małopolski w najbliższych latach będzie poprawa jakości powietrza, przede wszystkim w odniesieniu do występujących dużych przekroczeń norm „niskiej emisji”. Mając na uwadze wnioski i zalecenia wynikające z Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego interwencja powinna być skierowana głównie na wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych. Użytkowane obecnie systemy powinny być wymienione i dostosowane do wybranych rodzajów paliw.

W związku z tym, głównym zadaniem będzie sukcesywna likwidacja nieekologicznych źródeł ciepła, wymiana na nowe a tym samym zmniejszanie emisji zanieczyszczeń do powietrza. Wsparcie będzie skierowane przede wszystkim na teren miasta lub miasta i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie, posiadającego opracowane plany gospodarki niskoemisyjnej. Dokument ten będzie miał charakter lokalnej strategii w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego.

Potencjalni beneficjenci i grupy docelowe:
1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
2. Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
3. Przedsiębiorcy (w tym instytucje finansowe)
4. Jednostki naukowe
5. Uczenie
6. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe
7. Instytucje kultury
8. Podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia
9. Organizacje pozarządowe
10. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z MAŁOPOLSKIEGO RPO !!!

(Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) na lata 2014-2020)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>