Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Regionalne Programy Operacyjne

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości została powołana do wykonywania zadań związanych z realizacją Osi Priorytetowych I i II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
ul. Wojciechowska 9a
20-704 Lublin

Agencja wykonuje następujące zadania związane z realizacją I i II Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego:
1) prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych,
2) nabór i ocena Planów Projektu,
3) nabór wniosków i ich ocena formalna,
4) dokonywanie, w oparciu o określone kryteria, wyboru projektów, które będą dofinansowane w ramach Programu,
5) akredytacja wykonawców usług doradczych,
6) rozpatrywanie środków odwoławczych przewidzianych w systemie realizacji RPO WL, wnoszonych przez wnioskodawców w ramach I i II Osi Priorytetowej RPO WL oraz obsługa procedury odwoławczej,
7) zawieranie umów z Beneficjentami o dofinansowanie projektu,
8) przyjmowanie zabezpieczeń prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie,
9) kontrola realizacji dofinansowanych projektów,
10) wypłata środków dotacji celowej oraz przekazywanie zleceń płatności z budżetu środków europejskich do Banku Gospodarstwa Krajowego, na rzecz Beneficjentów z wyłączeniem Beneficjentów będących państwowymi jednostkami budżetowymi,
11) wydawanie decyzji o zwrocie środków przekazanych na realizację programów, projektów lub zadań, o której mowa w przepisach o finansach publicznych,
12) odzyskiwanie kwot nienależnie wypłaconych Beneficjentom,
13) sprawozdawczość i monitoring realizowanych działań.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z LUBUSKIEGO RPO !!!

(Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego (Lubuskie 2020) 2014-2020)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>