Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Regionalne Programy Operacyjne

Działanie III. 4.1: RPO Lubuskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego (Lubuskie 2020)

Zwiększenie udziału produkcji energii z OZE na terenie województwa lubuskiego

Priorytet inwestycyjny 4.1.
Zwiększenie udziału produkcji energii z OZE na terenie województwa lubuskiego

Cel szczegółowy:
Zwiększenie udziału produkcji energii z OZE na terenie województwa lubuskiego.

W ramach PI 4.1 wsparciem objęte zostaną przede wszystkim przedsięwzięcia dotyczące budowy nowych źródeł wytwórczych – cieplnych oraz wytwarzających energię elektryczną. Do tej grupy należy zaliczyć przede wszystkim źródła wykorzystujące energię geotermalną, wiatrową, wodną, słoneczną oraz energię pochodzącą z biomasy i biogazu.

Zwiększy się w ten sposób liczba nowych instalacji OZE, co będzie miało istotny wpływ na wzmocnienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz wzrost nowych mocy wytwórczych.

Pomoc finansowa skierowana zostanie również na działania związane z budową lub modernizacją zakładów do produkcji urządzeń OZE oraz instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw, a także rozbudowę i modernizację elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej.

Potencjalni beneficjenci i grupy docelowe:
- przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa),
- jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
- spółki prawa handlowego będące własnością JST,
- uczelnie/szkoły wyższe,
- jednostki naukowe,
- jednostki badawczo-rozwojowe,
- instytucje kultury,
- operatorzy systemu dystrybucyjnego,
- właściciele/zarządcy budynków mieszkaniowych,
- rolnicy – prowadzący zarejestrowaną działalność gospodarczą,
- grupy producentów rolnych,
- jednostki organizacyjne JST (ośrodki doradztwa rolniczego),
- organy administracji państwowej prowadzące szkoły (szkoły rolnicze),
- rybacy śródlądowych oraz hodowcy ryb (w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.) – prowadzący zarejestrowaną działalność gospodarczą.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z LUBUSKIEGO RPO !!!

(Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego (Lubuskie 2020) 2014-2020)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>