Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Regionalne Programy Operacyjne

Działanie II. 2.3: RPO Lubuskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego (Lubuskie 2020)

Upowszechnienie i wzrost zastosowania technik informacyjnych i komunikacyjnych we wszystkich dziedzinach życia

Priorytet inwestycyjny 2.3.
Upowszechnienie i wzrost zastosowania technik informacyjnych i komunikacyjnych we wszystkich dziedzinach życia.

Cel szczegółowy:
Upowszechnienie i wzrost zastosowania technik informacyjnych i komunikacyjnych we wszystkich dziedzinach życia.

Wsparcie w ramach PI.2.3 kierowane będzie na rozwój elektronicznych usług publicznych na szczeblu regionalnym i lokalnym oraz zwiększenie do nich dostępu dla mieszkańców. Wspierane będą działania związane z digitalizacją zasobów kulturowych, naukowych i edukacyjnych, a także działania związane z rozwojem infrastruktury informatycznej.

W grupie operacji objętych wsparciem PI 2.3 znajdą się przede wszystkim przedsięwzięcia dotyczące digitalizacji i udostępniania danych administracji publicznej, samorządowych instytucji kultury, szkół i uczelni artystycznych, organizacji pozarządowych oraz edukacji i nauki. Dane cyfrowe mają być bezpiecznie przechowywane, przetwarzane i przesyłane. Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia służące usprawnieniu funkcjonowania instytucji publicznych, a także rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej niezbędnej do rozszerzenia zakresu oraz stopnia dostępności usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Tworzone systemy informatyczne wymiany danych powinny zapewniać ich interoperacyjność i kompatybilność z systemami na poziomie kraju.

Potencjalni beneficjenci i grupy docelowe:
- przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa) wyłącznie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego,
- jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
- jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
- spółki prawa handlowego będące własnością JST,
- publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
- kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
- uczelnie/szkoły wyższe,
- jednostki naukowe,
- jednostki badawcze badawczo-rozwojowe,
- instytucje kultury,
- szkoły i ich organy prowadzące,
- pozostałe jednostki sektora finansów publicznych.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z LUBUSKIEGO RPO !!!

(Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego (Lubuskie 2020) 2014-2020)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>