Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Regionalne Programy Operacyjne

Działanie I. 3.4: RPO Lubuskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego (Lubuskie 2020)

Profesjonalizacja i standaryzacja usług świadczonych na rzecz MŚP

Priorytet inwestycyjny 3.4.
Wspieranie zdolności MŚP do wzrostu na rynkach regionalnych, krajowych i międzynarodowych oraz do angażowania się w procesy innowacji.

Cel szczegółowy:
Profesjonalizacja i standaryzacja usług świadczonych na rzecz MŚP.

Usługi realizowane przez IOB powinny być świadczone na wysokim poziomie i odpowiadać zdiagnozowanym potrzebom lubuskich przedsiębiorstw. MŚP dzięki korzystaniu z kompleksowej i certyfikowanej oferty usług IOB powinny uzyskać użyteczną wiedzę, która na rynku komercyjnych usług jest kosztowna i niemożliwa do pozyskania w krótkim czasie. W związku tym istotna będzie również aktywność samych instytucji wspomagających rozwój MŚP, która powinna być większa niż obserwowana dotychczas. Instytucje te powinny wyrastać na animatorów działalności MŚP w województwie lubuskim. Oferta IOB powinna w sposób czytelny wskazywać, że wdrożenie procesów innowacji jest możliwe w każdym przedsiębiorstwie. Samo wsparcie instytucji IOB ograniczone powinno być do niezbędnego minimum, które służyć będzie uzyskaniu standardów świadczenia usług na poziomie co najmniej krajowym. Czynnikiem wspierającym rozwój konkurencyjnych MŚP jest kreowanie potrzeb innowacyjnych. Działania takie powinny być prowadzone przez instytucje otoczenia biznesu, które będą wskazywać możliwe ścieżki rozwoju przedsiębiorstw w oparciu o działania innowacyjne.

Narzędziem rozwijającym procesy innowacji w przedsiębiorstwach województwa lubuskiego będzie, między innymi „bon na innowacje”. Wspierać on będzie podmioty, które chcą rozwijać swoją ofertę poprzez wprowadzanie innowacji. Niezbędnym elementem tego procesu będą podmioty wspomagające rozwój MŚP w regionie, pełniące rolę operatorów.

Potencjalni beneficjenci i grupy docelowe:
- przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa),
- klastry,
- instytucje otoczenia biznesu (IOB),
- uczelnie/szkoły wyższe oraz ich spółki celowe,
- partnerzy/konsorcja w ramach beneficjentów priorytetu.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z LUBUSKIEGO RPO !!!

(Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego (Lubuskie 2020) 2014-2020)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>