Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Regionalne Programy Operacyjne

Działanie I. 3.3: RPO Lubuskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego (Lubuskie 2020)

Rozwój innowacyjnego sektora MŚP

Priorytet inwestycyjny 3.3.
Rozwój innowacyjnego sektora MŚP.

Cel szczegółowy:
Rozwój innowacyjnego sektora MŚP.

Poprawa konkurencyjności MŚP wymaga zwiększenia wykorzystania nowoczesnych technologii, inwestycji w innowacyjne rozwiązania w zakresie produkcji jak i procesów zarządzania. Podmioty gospodarcze na pewnym poziomie rozwoju powinny opierać swoją działalność na nowoczesnych rozwiązaniach, które są pozyskiwane od podmiotów zewnętrznych lub z czasem, w drodze wzrostu, opierać o własne wykreowane przez siebie rozwiązania innowacyjne. Inwestycje prowadzące do takich przemian w przedsiębiorstwach stanowią przedmiot wsparcia PI 3.3.

W ramach PI 3.3 zaplanowano również działania służące rozwojowi produktów i usług opartych na nowoczesnych technologiach informacyjno-komunikacyjnych. Środki finansowe zostaną przeznaczone na wsparcie MŚP w zakresie tworzenia i rozwoju produktów i usług cyfrowych, w tym również na unowocześnienie ich zaplecza technicznego. Ważnym obszarem wsparcia będzie także rozwój infrastruktury związanej z wykorzystywaniem nowych technologii gromadzenia, przetwarzania, przesyłania i udostępniania danych. Zakup licencji na oprogramowanie i sprzętu komputerowego, jak też służącego wymianie danych. Ponadto środki zostaną skierowane na realizację zadań upowszechniających wykorzystanie sprzedaży internetowej w działalności handlowej.

Potencjalni beneficjenci i grupy docelowe:
- przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa),
- klastry,
- podmioty z obszaru Inżynierii Finansowej,
- organizacje pozarządowe (działające w zakresie wsparcia sektora MŚP i posiadające odpowiedni zapis w statucie),
- Grupy Producentów Rolnych (GPR),
- partnerzy w ramach beneficjentów priorytetu.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z LUBUSKIEGO RPO !!!

(Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego (Lubuskie 2020) 2014-2020)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>