Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Regionalne Programy Operacyjne

Działanie I. 3.2: RPO Lubuskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego (Lubuskie 2020)

Wzrost konkurencyjności regionu na rynkach krajowym i zagranicznych

Priorytet inwestycyjny 3.2.
Wzrost konkurencyjności regionu na rynkach krajowym i zagranicznych.

Cel szczegółowy:
Wzrost konkurencyjności regionu na rynkach krajowym i zagranicznych.

Istnieje potrzeba wsparcia działań mających na celu promowanie lubuskich przedsiębiorstw w kraju i za granicą. Działania służące uczestnictwu MŚP w dobrze zorganizowanych misjach gospodarczych, targach branżowych umożliwią zaistnienie ich w świadomości potencjalnych kontrahentów oraz przełożą się na zwiększenie produkcji. Wykorzystanie wiedzy innych podmiotów oraz otwarcie się na doświadczenia najbardziej rozwiniętych najprężniejszych ośrodków rozwoju gospodarczego jest jedną z najbardziej skutecznych dróg osiągania wyższego poziomu rozwoju, implementacji najlepszych praktyk gospodarczych oraz ekspansji regionalnych produktów poza granice województwa.

Promocja regionu wzmocni działania związane z promowaniem lubuskich MŚP na rynku krajowym i międzynarodowym. Przełoży się na zaistnienie produktów regionalnych, usług oferowanych przez regionalnych przedsiębiorców w świadomości mieszkańców kraju oraz zagranicy. Działania związane z promocją turystyczną dopełnią ofertę gospodarczą regionu i wpłyną na rozwój przedsiębiorstw z różnych obszarów gospodarki.

Potencjalni beneficjenci i grupy docelowe:
- przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa, w tym producenci rolno-spożywczy),
- klastry,
- instytucje otoczenia biznesu (IOB),
- instytucje kultury,
- jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
- jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
- organizacje pozarządowe (działające w zakresie wsparcia sektora MŚP i posiadające odpowiedni zapis w statucie),
- Grupy Producentów Rolnych (GPR),
- partnerzy w ramach beneficjentów priorytetu.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z LUBUSKIEGO RPO !!!

(Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego (Lubuskie 2020) 2014-2020)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>