Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Regionalne Programy Operacyjne

Działanie I. 3.1: RPO Lubuskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego (Lubuskie 2020)

Wzrost konkurencyjności sektora MŚP w regionie

Priorytet inwestycyjny 3.1.
Wzrost konkurencyjności sektora MŚP w regionie.

Cel szczegółowy:
Wzrost konkurencyjności sektora MŚP w regionie.

Wsparcie w ramach PI 3.1 będzie kierowane do istniejących, a w uzasadnionych przypadkach, do nowopowstających inkubatorów przedsiębiorczości, które będą nie tylko udostępniały przestrzeń dla działalności gospodarczej, ale również wspomagały jej prowadzenie i zakładanie (usługi księgowe, doradztwo prawne oraz inne wspomagające działalność bieżącą podmiotów inkubowanych, promowanie przedsiębiorczości, w tym proinnowacyjnej, etc.). Nowoczesne inkubatory przedsiębiorczości (w tym również akademickie dla studentów, absolwentów uczelni wyższych i pracowników naukowych), jako atrakcyjne miejsca prowadzenia działalności będą doskonałym stymulatorem rozwoju przedsiębiorczości w województwie. W wyniku interwencji przewidywany jest wzrost liczby nowopowstałych podmiotów gospodarczych, w tym innowacyjnych.

Kolejnym aspektem realizacji PI 3.1 jest unowocześnienie infrastruktury, wsparcie istniejącej bazy pod inwestycje, dzięki czemu umożliwiony zostanie rozwój podmiotów gospodarczych, tych dużych oraz kooperujących z nimi firm sektora MŚP. Tworzenie terenów inwestycyjnych spowoduje przyciąganie kolejnych inwestorów, skłonnych do angażowania swoich środków w rozwój. Będzie sprzyjać to wzrostowi innowacyjności oraz wpłynie na rozwój firm.

Potencjalni beneficjenci i grupy docelowe:
- instytucje otoczenia biznesu (IOB),
- uczelnie/szkoły wyższe oraz ich spółki celowe,
- jednostki badawczo-rozwojowe,
- jednostki naukowe,
- jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki i stowarzyszenia,
- partnerzy w ramach beneficjentów OP.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z LUBUSKIEGO RPO !!!

(Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego (Lubuskie 2020) 2014-2020)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>