Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Regionalne Programy Operacyjne

Działanie III. 3.4: RPO Lubelskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego (RPO WL)

Wspieranie zdolności MŚP do wzrostu na rynkach regionalnych, krajowych i międzynarodowych oraz do angażowania się w procesy innowacji

Priorytet inwestycyjny 3.4: Wspieranie zdolności MŚP do wzrostu na rynkach regionalnych, krajowych i międzynarodowych oraz do angażowania się w procesy innowacji.

CEL PRIORYTETU:
Zwiększenie dostępu do wiedzy fachowej oraz wymiany doświadczeń sektora MŚP.

OPIS INTERWENCJI W RAMACH PRIORYTETU:
Główne działania w ramach priorytetu zostaną skupione na profesjonalizacji usług IOB, w tym na wsparciu usług doradczych i szkoleniowych dla podmiotów zarządzających parkami przemysłowymi, inkubatorami przedsiębiorczości i innymi instytucjami o podobnym charakterze. Interwencja zostanie w szczególności ukierunkowana na dostosowanie usług świadczonych przez IOB do potrzeb przedsiębiorców, a także na zmianę podejścia IOB i przeniesienia wsparcia na stronę popytową, tak aby usługa oferowana przez IOB była ściśle powiązana z zainteresowaniem odbiorców oraz skoncentrowana na osiąganych wynikach. Profesjonalizacja usług instytucji otoczenia biznesu umożliwi świadczenie kompetentnych usług specjalistycznego doradztwa dla sektora MŚP oraz wprowadzenie mechanizmu wymiany doświadczeń przedsiębiorstw. Dodatkowym elementem interwencji w ramach priorytetu będzie wspieranie sieciowania IOB, w celu ustrukturyzowania usług dla sektora MSP i podniesienia innowacyjności w regionie. W ramach priorytetu przewiduje się również projekty ukierunkowane na zwiększanie zdolności MŚP i Grup Producentów Rolnych (GPR) do budowania oraz wzrostu przewagi konkurencyjnej na rynku.

Grupą docelową są przedsiębiorstwa z sektora MŚP.

Beneficjentami pomocy są instytucje otoczenia biznesu, podmioty realizujące zadania z zakresu doradztwa dla przedsiębiorstw z sektora rolno-spożywczego oraz przedsiębiorstwa z sektora MŚP.

W ramach priorytetu nie przewiduje się terytorializacji. Dodatkowo preferencje uzyskają projekty wpisujące się w inteligentne specjalizacje zapisane/zawarte w „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 r.”

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z LUBELSKIEGO RPO !!!

(REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO RPO WL)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>