Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Regionalne Programy Operacyjne

Działanie III. 3.3: RPO Lubelskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego (RPO WL)

Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług

Priorytet inwestycyjny 3.3 Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług.

CEL PRIORYTETU:
Wzrost liczby i wartości nowych inwestycji w sektorze MSP podejmowanych w regionie.

OPIS INTERWENCJI W RAMACH PRIORYTETU:
Główne działania w ramach priorytetu zostaną skupione na stworzeniu/doposażeniu infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego oraz nowych lub ulepszonych produktów/usług, w tym usług w zakresie rozwoju produktów i usług opartych na TIK i wprowadzania procesów modernizacyjnych. Interwencje będą miały na celu przejście na wyższy etap rozwoju, dlatego zostaną skierowane do przedsiębiorstw na każdym etapie rozwoju, zarówno do przedsiębiorstw produkcyjnych, jak i usługowych, w tym również podmiotów z obszaru przedsiębiorczości społecznej. W ramach priorytetu inwestycyjnego zaplanowano wsparcie dla projektów realizujących cele RSI i zbieżnych z inteligentnymi specjalizacjami regionu. Nie wyklucza się również wsparcia projektów z pozostałych dziedzin gospodarki przyczyniających się do procesów wzrostu i innowacji, wpływających w znaczący sposób na rozwój gospodarczy regionu i tworzących miejsca pracy. W celu zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw położony zostanie większy nacisk na tworzenie odpowiednich sieci kooperacji przedsiębiorstw. Wsparcie uzyskają również klastry oraz wszelkie inicjatywy klastrowe, ukierunkowane na stymulowanie wzmocnienia procesów wspólnego i zintegrowanego planowania strategicznego. Wspieranie tego typu podmiotów znacząco wpłynie na wzmocnienie konkurencyjności gospodarczej regionu, poprzez zacieśnianie współpracy i wspieranie procesów sieciowania klastrów. Tak skonstruowane wsparcie pozwoli kompleksowo zaspokoić najważniejsze zidentyfikowane potrzeby MŚP w zakresie zwiększenia skali prowadzonej działalności gospodarczej, a w konsekwencji podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw oraz regionu.

Grupą docelową interwencji są przedsiębiorstwa.

Beneficjentami pomocy są przedsiębiorstwa oraz klastry i inicjatywy klastrowe. Alokacja na priorytet uwzględnia środki przeznaczone na wsparcie realizacji projektów zintegrowanych na obszarach strategicznej interwencji (miasta subregionalne), wyznaczonych w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego.

Dodatkowo preferencje uzyskają projekty wpisujące się w inteligentne specjalizacje zapisane/zawarte w „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 r.”

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z LUBELSKIEGO RPO !!!

(REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO RPO WL)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>