Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Regionalne Programy Operacyjne

Działanie I. 1.2: RPO Lubelskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego (RPO WL)

Wsparcie procesu opracowania i transferu nowoczesnych technologii do przedsiębiorstw oraz wzmocnienie potencjału przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia działalności B+R

Priorytet inwestycyjny 1.2: Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, tworzenia sieci, pobudzania popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu.

CEL PRIORYTETU:
Wsparcie procesu opracowania i transferu nowoczesnych technologii do przedsiębiorstw oraz wzmocnienie potencjału przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia działalności B+R.

OPIS INTERWENCJI W RAMACH PRIORYTETU:
W ramach priorytetu planuje się wsparcie inwestycji polegających na prowadzeniu prac badawczorozwojowych przez sektor MŚP w celu opracowania nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów (badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe). Wsparcie ma charakter kompleksowy, tj. obejmuje również działania związane z wdrożeniem wyników przeprowadzonych prac B+R. Oprócz infrastruktury niezbędnej do prowadzenia prac B+R, opcjonalnie wdrożenia wyników tych prac, Beneficjenci pomocy będą mieli możliwość zakupu ekspertyz i analiz od jednostek naukowobadawczych. Wsparcie prac B+R realizowanych przez przedsiębiorstwa zostanie ukierunkowane na umożliwienie realizacji regionalnych inteligentnych specjalizacji wynikających z RSI. Jednym z elementów interwencji w ramach priorytetu jest wspieranie działań związanych z transferem technologii poprzez wsparcie m. in. brokerów innowacji. Dzięki dofinansowaniu działalności brokerów stworzone zostaną mechanizmy wspierające proces komercjalizacji wiedzy i integracji środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym. Przewidziany zakres interwencji skutecznie niweluje zidentyfikowane bariery w prowadzeniu i wdrażaniu prac B+R przez sektor MŚP takie jak: wysokie koszty innowacji, obawa przed nadmiernym ryzykiem, brak kompleksowego systemu wsparcia przedsiębiorstw, ograniczony dostęp do wiedzy, trudność w znalezieniu partnerów do współpracy oraz brak wykwalifikowanego personelu i brak informacji na temat rynków. Oczekiwanym rezultatem interwencji jest wzrost udziału sektora przedsiębiorstw w ogólnej wartości nakładów na działalność badawczo-rozwojową w województwie lubelskim, co w konsekwencji wpłynie na wzrost skali wdrażanych innowacji oraz zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP w województwie lubelskim.

Grupą docelową w priorytecie są przedsiębiorstwa z sektora MŚP.

Beneficjentami pomocy są przedsiębiorstwa.

W ramach priorytetu nie przewiduje się terytorializacji. Preferencje uzyskają projekty wpisujące się w inteligentne specjalizacje zapisane/zawarte w „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 r.”

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z LUBELSKIEGO RPO !!!

(REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO RPO WL)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>