Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

RPO WŁ
dla kogo i na co dotacje?W ramach RPO WŁ Województwo Łódzkie otrzyma aż 2.25 mld euro w perspektywie budżetowej UE na lata 2014-2020. A jednocześnie o ponad 400 mln euro więcej, niż w kończącej się perspektywie unijnej. Należy pamiętać, że w przeciwieństwie do poprzedniej perspektywy unijnej, RPO WŁ w latach 2014-2020 jest finansowane ze środków Unii Europejskiej (UE) w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

A zatem jakie są plany przeznaczenia tak dużych funduszy unijnych w ramach RPO WŁ?

Ogromna pula funduszy europejskich dla łódzkiego w ramach RPO WŁ 2014 -2020, zgodnie z zapewnieniami Witolda Stępnia, Marszałka Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, będzie skierowana na zwiększenie konkurencyjności regionu oraz zagwarantowanie poprawy jakości życia mieszkańców, poprzez niwelowanie barier rozwojowych poprzez wspieranie zatrudnienia oraz szkolenia i kursy zawodowe zarówno dla dorosłych, jak i młodzieży. Ponadto duża pula dotacji unijnych w ramach RPO WŁ została zaplanowana na gospodarkę niskoemisyjną, infrastrukturę ochrony środowiska, niskoemisyjny transport miejski, modernizację dróg lokalnych i wojewódzkich, na odnawialne źródła energii, termomodernizację budynków czy gospodarkę wodno – ściekową.

Kto będzie mógł skorzystać z dotacji w ramach RPO WŁ
i na co będzie można przeznaczyć fundusze?

W ramach RPO WŁ 2014-2020 dofinansowanie otrzymają zarówno firmy z sektora MŚP, jak i duże firmy. O wsparcie będą mogły aplikować jednostki naukowe, instytucje otoczenia biznesu, ośrodki badawcze, organizacje pozarządowe, JST, podmioty ekonomii społecznej itp. Należy też pamiętać, że z dofinansowania unijnego w łódzkim będzie można korzystać na dwa sposoby: bezpośrednio – jako podmiot ubiegający się o dofinansowanie lub realizujący projekt pośrednio – jako osoba, która bierze udział w przedsięwzięciach organizowanych przez kogoś innego (np. w szkoleniach). Aby skorzystać z dotacji RPO WŁ w perspektywie 2014 -2020 kluczowe punkty otrzyma taki wniosek aplikacyjny, który składany będzie przez podmiot działający w sektorze inteligentnych specjalizacji. A zatem warto wiedzieć, jakie Inteligentne Specjalizacje wytypowano w ramach RPO WŁ. Ponieważ nowa perspektywa funduszy europejskich kluczową rolę stawia na inteligentne specjalizacje, dzięki którym każdy region ma szansę na indywidulany rozwój w zakresie rozwoju badań, komercjalizacji usług B+R, wzrostu konkurencyjności MŚP. Dlatego Województwo Łódzkie, przygotowało Regionalną Strategię Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030, w ramach której wytypowano 6 kluczowych inteligentnych specjalizacji oraz 4 obszary technologiczne.

Regionalne Inteligentne Specjalizacje dla RPO WŁ:

- Nowoczesny Przemysł Włókienniczy i Mody;
- Zaawansowane Materiały Budowlane;
- Medycyna, Farmacja, Kosmetyki;
- Energetyka (w tym Odnawialne Źródła Energii);
- Innowacyjne Rolnictwo i Przetwórstwo Rolno-Spożywcze;
- Informatyka i Telekomunikacja.

4 obszary technologiczne dla RPO WŁ:

- technologie informatyczne;
- mechatronika;
- biotechnologie;
- nanotechnologie i materiały funkcjonalne.

Firmy aplikując o dotację unijną w łódzkim w ramach RPO WŁ będą mogły pozyskać dofinansowanie m.in. na badania, rozwój, komercjalizację wiedzy w zakresie wsparcia działań badawczo – naukowych, urynkowienia działalności badawczo-rozwojowej sektora nauki. Priorytetowo będą traktowane również projekty w zakresie wspierania innowacyjności oraz transferu wiedzy badawczo naukowej poprzez skomercjalizowanie efektów badań w przedsiębiorstwach. Należy również pamiętać, że w obecnej perspektywie kluczowe będą dofinansowania unijne na: projekty badawcze polegające na realizacji badań przemysłowych i prac rozwojowych. Duże znaczenie w obecnej perspektywie będą miały Instytucje Otoczenia Biznesu oraz Klastry, które zrzeszając poszczególne branże będą mogły otrzymać dotacje unijne na korzystniejszych warunkach.UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE:

Pozyskujemy dotacje unijne dla firm z RPO WŁ !!!

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>