Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

RPO ŁÓDZKIENAJBLIŻSZE ODDZIAŁY DOTACJE EXPORT GROUP


UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE !


DOTACJE EXPORT GROUP – ŁÓDŹ (CENTRALA)


Biurowiec Real Office
ul. Traktorowa 126/402; 91-204 Łódź
Tel: +48 42 205 02 85

e-mail: biuro@dotacje-exportgroup.pl

Dyrektor:
ADAM MAJEWSKI
Tel.kom: +48 530 33 44 00

e-mail: adam.majewski@exportgroup.pl
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego (RPO WŁ)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego (RPO WŁ) w ramach funduszy unijnych na lata 2014 – 2020 ma przyznane do rozdysponowania ponad 2 mld PLN!

Poniżej przedstawiamy Osie priorytetowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego RPO WŁ w latach 2014 – 2020.

Oś priorytetowa I – Innowacyjność i konkurencyjność

Oś priorytetowa II – Transport

Oś priorytetowa III – Gospodarka niskoemisyjna i ochrona środowiska

Oś priorytetowa IV – Rewitalizacja i usługi dla społeczeństwa

Oś Priorytetowa V – Zatrudnienie i włączenie społeczne

Oś Priorytetowa VI – Kompetencje i adaptacyjność

Oś priorytetowa I – Innowacyjność i konkurencyjność

Innowacyjność i konkurencyjność – I oś priorytetowa RPO WŁ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego RPO WŁ w latach 2014 – 2020

Oś priorytetowa I Innowacyjność i konkurencyjność finansowana w całości z EFRR łączy w sobie zakres interwencji CT 1 Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji (PI 1.1, 1.2) oraz CT 3 Wzmacnianie konkurencyjności MŚP sektora rolnego (w odniesieniu do EFRROW) oraz sektora rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu do EFMR) (PI 3.1, 3.2, 3.3, 3.4). Zagadnienia obejmujące wsparcie infrastruktury i działalności w zakresie B+R (CT 1) są ściśle powiązane ze wzrostem konkurencyjności przedsiębiorstw (CT 3), co uzasadnia potrzebę skoncentrowania w ramach jednej osi priorytetowej wsparcia na rzecz wzmocnienia gospodarki regionu przewidzianego w ramach wybranych priorytetów inwestycyjnych ujętych w ww. celach tematycznych. Zapewni to spójność w planowaniu i realizacji powiązanych ze sobą działań w tym obszarze i przyczyni się do lepszego osiągania założonych celów. Niniejsze rozwiązanie przyczyni się do podniesienia poziomu uczestnictwa ośrodków B+R w procesie tworzenia i dyfuzji innowacji do gospodarki oraz wzrostu poziomu innowacyjności regionu. Wymienione działania są zgodne ze wskazanym w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 podejściem w kierunku wzmocnienia endogenicznych potencjałów gospodarczych dla zapewnienia aktywnych mechanizmów synergii sfery nauki i biznesu oraz uwzględniają założenia RSI LORIS 2030. Poprawa jakości i wzmocnienia prokomercyjnego charakteru badań oraz wzrostu ich wykorzystania na potrzeby rozwoju gospodarczego, jak również wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, a tym samym możliwości inwestycyjnych w zakresie innowacyjności, są niezbędne do dynamicznego rozwoju społeczno – gospodarczego województwa łódzkiego. Zaplanowana interwencja w zakresie działalności badawczo – rozwojowej i innowacyjnej oraz rozwoju przedsiębiorczości wpłynie na bardziej efektywne osiągnięcie założonego celu interwencji w ramach Osi priorytetowej I, jakim jest zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu. Działania realizowane w Osi priorytetowej I przyczyniać się będą do osiągnięcia następujących celów szczegółowych Umowy Partnerstwa:

- podniesienie jakości i umiędzynarodowienia badań naukowych oraz wzrost wykorzystania ich wyników w gospodarce (priorytety: ulepszanie infrastruktury w zakresie badań i innowacji w sektorze nauki i przedsiębiorstw, transfer wiedzy i innowacji do gospodarki),

- wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (priorytety: wzrost skali działalności przedsiębiorstw, wzrost produktywności przedsiębiorstw, dywersyfikacja działalności i nowe modele biznesowe), co jest spójne z Priorytetem I Strategii Europa 2020 tj. Rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji.

Ponadto interwencja zaplanowana w ramach osi priorytetowej I przyczynia się do komplementarnych i kompleksowych działań sprzyjających tworzeniu w województwie łódzkim otoczenia biznesu przyjaznego innowacjom, co jest zgodne z Zaleceniem Rady nr 5 na lata 2013-2014: Przedsięwzięcie dodatkowych środków w celu stworzenia otoczenia biznesu przyjaznego innowacjom poprzez skoordynowanie polityki w obszarach badań, innowacji i przemysłu, dalszy rozwój instrumentów rewolwingowych i zachęt podatkowych, a także lepsze dopasowanie istniejących instrumentów do poszczególnych etapów cyklu innowacji.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z ŁÓDZKIEGO RPO !!!

(REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO – RPO WŁ)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>