Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Regionalne Programy Operacyjne

Działanie I.3.3: RPO Łódzkie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego (RPO WŁ)

Rozwój działalności istniejących przedsiębiorstw

Priorytet inwestycyjny 3.3. Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług

Cel szczegółowy:

Rozwój działalności istniejących przedsiębiorstw.

Uzasadnienie celu szczegółowego – oczekiwane rezultaty:
Interwencja w ramach PI 3.3 przyczyni się do podwyższenia konkurencyjności oraz rozwoju przedsiębiorstw w województwie łódzkim, w tym przedsiębiorstw społecznych. W kontekście wyzwań rozwojowych płynących m.in. z globalizacji oraz silniejszej konkurencji rynkowej, konieczne jest wsparcie przedsiębiorstw w zakresie rozszerzenia skali działalności, w tym zwiększania zatrudnienia, poziomu technologicznego i/lub organizacyjnego oraz rozwoju współpracy. PI 3.3 powinien przyczynić się do wzrostu wykorzystania innowacji, w tym innowacji procesowych i produktowych, jak również wzrostu wydajności pracy i efektywności produkcji. Wdrażanie priorytetu inwestycyjnego 3.3 będzie uwzględniało sytuację przedsiębiorstw społecznych i przedsiębiorstw z obszarów słabiej rozwiniętych, a także będzie uwzględniało preferencje dla inwestycji eko-innowacyjnych. W wyniku wdrażania tego priorytetu inwestycyjnego wzrosną nakłady inwestycyjne firm oraz zwiększy się płynność finansowa przedsiębiorstw, co powinno skutkować zwiększeniem zatrudnienia oraz przeznaczeniem środków finansowych na innowacyjne cele inwestycyjne. PI 3.3 realizuje cel szczegółowy Umowy Partnerstwa: wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (priorytety: wzrost skali działalności przedsiębiorstw - zwiększenie inwestycji rozwojowych przedsiębiorstw; wzrost produktywności przedsiębiorstw - wzrost wykorzystania innowacji, w tym innowacji procesowych i produktowych, wzrost wydajności pracy i efektywności produkcji; dywersyfikacja działalności i nowe modele biznesowe – wzrost współpracy pomiędzy firmami, zwiększenie adaptacyjności przedsiębiorstw do zmian i gospodarki opartej na postępie technologicznym).

Opis typów i przykłady przedsięwzięć, które mają zostać objęte wsparciem, ich oczekiwany wkład w realizację celów szczegółowych oraz, w stosownych przypadkach, wskazanie głównych grup docelowych, poszczególnych terytoriów docelowych i typów beneficjentów: Wsparcie w ramach priorytetu inwestycyjnego 3.3 przeznaczone będzie na wsparcie rozwoju przedsiębiorstw w regionie łódzkim poprzez zwiększanie aktywności inwestycyjnej i zatrudnienia, które będzie skutkować trwałym rozwojem firm. W ramach PI 3.3 w celu rozwijania potencjału powiązań kooperacyjnych w województwie łódzkim wsparcie będzie również skierowane do klastrów bądź inicjatyw klastrowych o zasięgu lokalnym i regionalnym, w tym w szczególności klastrów działających w ramach specjalizacji regionalnych wynikających z RSI LORIS 2030. Wsparcie uwzględnia również rozwój współpracy międzysektorowej oraz międzyklastrowej. Interwencja będzie ukierunkowana przede wszystkim na inwestycje rozwojowe związane ze zmianą procesu produkcyjnego lub zmianą sposobu świadczenia usług oraz wsparcie przemian organizacyjnych, które prowadzą do wzmocnienia zdolności prorozwojowych firm oraz wprowadzania na rynek wysokiej jakości produktów i usług (w tym turystycznych). Wsparciem objęte zostaną inwestycje związane z rozbudową przedsiębiorstw, zmianą procesu produkcyjnego lub zmianą sposobu świadczenia usług. W celu unowocześnienia działalności przedsiębiorstwa przewiduje się finansowanie wdrożenia technologii rozumianej jako zakup maszyn i urządzeń. Wsparcie tego rodzaju jest możliwe pod warunkiem, że jego celem jest rozwój przedsiębiorstwa powiązany z wprowadzeniem na rynek wysokiej jakości produktów i usług, poszarzaniem rynków zbytu, wzrostem zatrudnienia. Wspierane również będą inwestycje prowadzące do zmian organizacyjnych firm, sprzyjające poprawie efektywności zarządczej i technologicznej, wykorzystujące rozwiązania TIK, które będą wpływać na poprawę efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wsparcie przeznaczone będzie także na rozwój produktów i usług opartych na TIK, w tym również wykorzystujących sieć internetową. Wsparcie uzyskają także eko-innowacje zmierzające do zwiększenia wydajności pracy oraz redukcji kosztów działalności związanych ze zużyciem surowców i energii, co powinno sprzyjać obniżeniu zużycia energii, bardziej efektywnemu wykorzystaniu surowców oraz zapobieganiu powstawania lub ograniczaniu emisji do środowiska. Wspierany będzie także rozwój przedsiębiorstw społecznych, a zaplanowane działania przyczynią się do rozwoju potencjału rynkowego regionu, w tym rozwoju ekonomii społecznej. W WRS wskazuje się na konieczność promowania gospodarki i wspieranie przedsiębiorstw społecznych, a ekonomię społeczną uznaje się za ważny obszar ze względu na jej znaczenie dla zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego. Zaplanowana interwencja jest komplementarna do działań w ramach PI 9.8. Interwencja w ramach PI 3.3 będzie również ukierunkowana na wsparcie dostępu przedsiębiorstw do kapitału zewnętrznego poprzez rozwój instrumentów finansowych (funduszy pożyczkowych i poręczeniowych). Wsparciem objęte zostaną inwestycje związane z rozbudową przedsiębiorstw, zmianą procesu produkcyjnego lub zmianą sposobu świadczenia usług. W celu unowocześnienia działalności przedsiębiorstwa przewiduje się finansowanie wdrożenia technologii rozumianej jako zakup maszyn i urządzeń. Wsparcie tego rodzaju jest możliwe pod warunkiem, że jego celem jest rozwój przedsiębiorstwa powiązany z wprowadzeniem na rynek wysokiej jakości produktów i usług, poszarzaniem rynków zbytu, wzrostem zatrudnienia. Wspierane również będą inwestycje prowadzące do zmian organizacyjnych firm, sprzyjające poprawie efektywności zarządczej i technologicznej, wykorzystujące rozwiązania TIK, które będą wpływać na poprawę efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wsparcie przeznaczone będzie także na rozwój produktów i usług opartych na TIK, w tym również wykorzystujących sieć internetową. Wsparcie uzyskają także eko-innowacje zmierzające do zwiększenia wydajności pracy oraz redukcji kosztów działalności związanych ze zużyciem surowców i energii, co powinno sprzyjać obniżeniu zużycia energii, bardziej efektywnemu wykorzystaniu surowców oraz zapobieganiu powstawania lub ograniczaniu emisji do środowiska. Wspierany będzie także rozwój przedsiębiorstw społecznych, a zaplanowane działania przyczynią się do rozwoju potencjału rynkowego regionu, w tym rozwoju ekonomii społecznej. W WRS wskazuje się na konieczność promowania gospodarki i wspieranie przedsiębiorstw społecznych, a ekonomię społeczną uznaje się za ważny obszar ze względu na jej znaczenie dla zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego. Zaplanowana interwencja jest komplementarna do działań w ramach PI 9.8. Interwencja w ramach PI 3.3 będzie również ukierunkowana na wsparcie dostępu przedsiębiorstw do kapitału zewnętrznego poprzez rozwój instrumentów finansowych (funduszy pożyczkowych i poręczeniowych). W ramach PI 3.3 przewiduje się wykorzystanie mechanizmu cross-financingu, gdy jego zastosowanie jest uzasadnione z punktu widzenia skuteczności lub efektywności osiągania założonych celów i rezultatów. Realizowane w ramach cross-financingu działania m.in. informacyjno-promocyjne, szkoleniowe mogą być stosowane w przypadku, kiedy stanowią integralną część projektu.Wsparciem w ramach PI 3.3 zostanie objęty obszar całego województwa łódzkiego, z uwzględnieniem preferencji dla przedsiębiorstw zlokalizowanych na obszarach wiejskich i obszarach o najniższym poziomie rozwoju gospodarczego oraz preferencji dla OSI krajowych i regionalnych wskazanych w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020. W ramach PI 3.3 nie wyklucza się wystąpienia pomocy publicznej. Realizacja ww. przedsięwzięć przyczyni się do osiągnięcia założonego celu szczegółowego PI 3.3.

Przykładowe typy przedsięwzięć przewidziane w ramach PI 3.3:

- inwestycje w przedsiębiorstwa na rzecz nowych lub ulepszonych produktów i usług, w tym turystycznych,
- wsparcie inwestycyjne dla przedsiębiorstw społecznych,
- wsparcie projektów i przedsięwzięć klastrów bądź inicjatyw klastrowych o zasięgu regionalnym i lokalnym,
- wsparcie dostępu przedsiębiorstw do kapitału zewnętrznego poprzez rozwój instrumentów finansowych w zakresie funduszy pożyczkowych i poręczeniowych.

Główne typy beneficjentów:

- przedsiębiorcy,
- konsorcja przedsiębiorstw,
- przedsiębiorstwa społeczne,
- klastry i/lub inicjatywy klastrowe,
- podmiot wdrażający fundusz funduszy.

Główne grupy docelowe:
- przedsiębiorcy.

Kierunkowe zasady wyboru operacji
Podstawowym trybem wyboru projektów w ramach PI 3.3 będzie tryb konkursowy, który w procedurze konkurencyjnej pozwoli wybrać do dofinansowania projekty zapewniające w najwyższym stopniu efektywną realizację celu szczegółowego PI 3.3 i osiągnięcie zakładanych rezultatów. Sposób weryfikacji projektów będzie określony przez szczegółowe kryteria, które zostaną zatwierdzone przez KM RPO WŁ na lata 2014-2020 (zgodnie z art. 110 ust. 2 lit. a rozporządzenia ogólnego). Stosowane kryteria wyboru projektów będą precyzyjne, mierzalne i obiektywne. Uwzględniać będą one horyzontalne zasady ustanowione w art. 7 i 8 rozporządzenia ogólnego w zakresie równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji (w tym także ze względu na niepełnosprawność), a także zrównoważonego rozwoju. Procedury wyboru i oceny projektów zostaną określone przez IZ RPO WŁ (zgodnie z art. 125 ust. 3 lit a rozporządzenia ogólnego) w dokumentach wdrożeniowych i wytycznych programowych z uwzględnieniem stosownych regulacji unijnych i krajowych. System wyboru projektów będzie koncentrował się na zapewnieniu efektywności procesu selekcji, przejrzystości, bezstronności dokonywanej oceny oraz sprawności proceduralnej. Ma on gwarantować efektywne wydatkowanie środków unijnych, poprzez obiektywny i rzetelny wybór projektów, które umożliwią osiągnięcie długookresowych celów rozwojowych. Wszystkie przedsięwzięcia w ramach PI 3.3 muszą być zgodne z SRWŁ 2020.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z ŁÓDZKIEGO RPO !!!

(REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO – RPO WŁ)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>