Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Regionalne Programy Operacyjne

Działanie I.3.2: RPO Łódzkie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego (RPO WŁ)

Wzmocnienie działalności proeksportowej przedsiębiorstw

Priorytet inwestycyjny 3.2. Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia

Cel szczegółowy:

Wzmocnienie działalności proeksportowej przedsiębiorstw.

Uzasadnienie celu szczegółowego – oczekiwane rezultaty
Wdrażanie priorytetu inwestycyjnego 3.2 ma na celu zwiększenie efektywności działań proeksportowych przedsiębiorstw województwa łódzkiego poprzez ich bezpośrednie dofinansowanie, jak również poprzez tworzenie kompleksowej oferty proeksportowej dla regionu łódzkiego. Istotne jest również zwiększenie zewnętrznej rozpoznawalności regionu poprzez wzmocnienie jego wizerunku. Podejmowane w ramach PI 3.2 działania przyczynią się do nawiązania większej liczby kontraktów biznesowych przez przedsiębiorców z terenu województwa łódzkiego, co wpłynie na poprawę pozycji konkurencyjnej gospodarki regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych. PI 3.2 realizuje cel szczegółowy Umowy Partnerstwa: wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (priorytety: wzrost skali działalności przedsiębiorstw - zwiększenie inwestycji rozwojowych przedsiębiorstw; dywersyfikacja działalności i nowe modele biznesowe – wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw).

Opis typów i przykłady przedsięwzięć, które mają zostać objęte wsparciem, ich oczekiwany wkład w realizację celów szczegółowych oraz, w stosownych przypadkach, wskazanie głównych grup docelowych, poszczególnych terytoriów docelowych i typów beneficjentów: Wsparcie umiędzynarodowienia działalności gospodarczej przedsiębiorstw z terenu województwa łódzkiego polegać będzie na tworzeniu kompleksowej oferty promocji gospodarczej, obejmującej wsparcie doradcze przedsiębiorstw nastawionych na wzrost eksportu i zdobywanie nowych rynków zbytu, w tym w nawiązywaniu kontaktów z partnerami zagranicznymi oraz uzyskiwaniu informacji na temat rynków zagranicznych. W celu lepszego dopasowania działań proeksportowych prowadzone będą badania oraz analizy branż stanowiących regionalne specjalizacje. Dofinansowanie przeznaczone będzie na wsparcie międzynarodowej współpracy gospodarczej przedsiębiorstw (w tym producentów rolno-spożywczych), mające na celu w szczególności wdrażanie nowych modeli biznesowych od etapu koncepcyjnego do wdrażania koncepcji biznesowych, szczególnie na rzecz internacjonalizacji. W zakresie internacjonalizacji działalności przedsiębiorstw przewidziane jest wsparcie inwestycyjne (np. dostosowanie produkcji do wymagań rynku zagranicznego, tworzenie działów obsługi eksportu, certyfikacji, logistyki). Wsparciem objęte również zostaną misje gospodarcze, wizyty studyjne, udział w krajowych i międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych. Ponadto dofinansowane zostaną działania wzmacniające wizerunek regionalnej gospodarki polegające m.in. na promocji gospodarczej, w tym turystycznej regionu w wymiarze zarówno krajowym, jak i międzynarodowym. W ramach PI 3.2 przewiduje się wykorzystanie mechanizmu cross-financingu, gdy jego zastosowanie jest uzasadnione z punktu widzenia skuteczności lub efektywności osiągania założonych celów i rezultatów. Realizowane w ramach cross-financingu działania m.in. informacyjno-promocyjne, szkoleniowe mogą być stosowane w przypadku, kiedy stanowią integralną część projektu. Wsparciem w ramach PI 3.2 zostanie objęty obszar całego województwa łódzkiego, z uwzględnieniem preferencji dla OSI krajowych i regionalnych wskazanych w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020. W ramach PI 3.2 nie wyklucza się wystąpienia pomocy publicznej. Realizacja ww. przedsięwzięć przyczyni się do osiągnięcia założonego celu szczegółowego PI 3.2.

Przykładowe typy przedsięwzięć przewidziane w ramach PI 3.2:
- wsparcie doradcze przedsiębiorstw nastawionych na wzrost eksportu i zdobywanie nowych rynków zbytu,
- wsparcie międzynarodowej współpracy gospodarczej przedsiębiorstw (w tym producentów rolnospożywczych),
- wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw w zakresie internacjonalizacji,
- promocja gospodarcza, w tym turystyczna regionu (w wymiarze zarówno krajowym jak i międzynarodowym).

Główne typy beneficjentów:

- jednostki samorządu terytorialnego, związki, porozumienia i stowarzyszenia jst,
- jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,
- organy administracji rządowej oraz ich jednostki podległe,
- jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną ( nie wymienione wyżej),
- organizacje pozarządowe,
- izby gospodarcze i organizacje przedsiębiorców,
- jednostki naukowe,
- szkoły wyższe,
- przedsiębiorcy,
- konsorcja przedsiębiorstw,
- klastry i/lub inicjatywy klastrowe,
- instytucje otoczenia biznesu.

Główne grupy docelowe:
- przedsiębiorcy

Kierunkowe zasady wyboru operacji
W ramach PI 3.2 przewiduje się wybór projektów do dofinansowania w trybie konkursowym i pozakonkursowym. Zastosowanie danego trybu będzie uzależnione od rodzaju projektów, które będą podlegały dofinansowaniu. Podstawowym trybem wyboru projektów będzie tryb konkursowy, który w procedurze konkurencyjnej pozwoli wybrać do dofinansowania projekty zapewniające w najwyższym stopniu efektywną realizację celu szczegółowego PI 3.2 i osiągnięcie zakładanych rezultatów. Nie wyklucza się zastosowania trybu pozakonkursowego dla projektów o strategicznym znaczeniu dla społeczno – gospodarczego rozwoju regionu łódzkiego, których wnioskodawcami, ze względu na charakter lub cel projektu, mogą być jedynie podmioty jednoznacznie określone przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu (mające monopol kompetencyjny w danym obszarze). Zastosowanie trybu pozakonkursowego wynikać będzie z wkładu tych przedsięwzięć w realizację PI oraz osiągnięcie założonych efektów, w szczególności wskaźników produktu i rezultatu. Niezależnie od zastosowanego trybu wyboru (konkursowego bądź pozakonkursowego), sposób weryfikacji projektów będzie zdeterminowany przez szczegółowe kryteria, które zostaną zatwierdzone przez KM RPO WŁ 2014-2020 (zgodnie z art. 110 ust. 2 lit. a rozporządzenia ogólnego). Stosowane kryteria wyboru projektów będą precyzyjne, mierzalne i obiektywne i służyć będą zapewnieniu selekcji wysokiej jakości projektów optymalnych z punktu widzenia efektywnej i prawidłowej realizacji celu szczegółowego PI 3.2 i osiągnięcia zakładanych rezultatów. Kryteria uwzględniać będą horyzontalne zasady ustanowione w art. 7 i 8 rozporządzenia ogólnego w zakresie równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji (w tym także ze względu na niepełnosprawność), a także zrównoważonego rozwoju. Procedury wyboru i oceny projektów zostaną określone przez IZ RPO WŁ (zgodnie z art. 125 ust. 3 lit a rozporządzenia ogólnego) w dokumentach wdrożeniowych i wytycznych programowych z uwzględnieniem stosownych regulacji unijnych i krajowych. System wyboru projektów będzie koncentrował się na zapewnieniu efektywności procesu selekcji, przejrzystości, bezstronności dokonywanej oceny oraz sprawności proceduralnej. Ma on gwarantować efektywne wydatkowanie środków unijnych, poprzez obiektywny i rzetelny wybór projektów, które umożliwią osiągnięcie długookresowych celów rozwojowych. Wszystkie przedsięwzięcia w ramach PI 3.2 muszą być zgodne z SRWŁ 2020.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z ŁÓDZKIEGO RPO !!!

(REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO – RPO WŁ)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>