Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Regionalne Programy Operacyjne

Działanie I.3.1: RPO Łódzkie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego (RPO WŁ)

Wzmocnienie nowych przedsiębiorstw

Priorytet inwestycyjny 3.1. Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości.

Cel szczegółowy:

Wzmocnienie nowych przedsiębiorstw

Uzasadnienie celu szczegółowego – oczekiwane rezultaty

Realizacja priorytetu inwestycyjnego 3.1 w województwie łódzkim ma na celu stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju przedsiębiorczości przede wszystkim w początkowym okresie jej funkcjonowania oraz do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie regionu. Zakres wsparcia w ramach priorytetu inwestycyjnego 3.1 dotyczy zarówno zwiększania oferty wsparcia dla przedsiębiorstw znajdujących się w początkowej fazie rozwoju, jak i dostosowania otoczenia gospodarczego do potrzeb potencjalnych inwestorów poprzez przygotowanie oraz dostosowanie terenów inwestycyjnych do potrzeb prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsięwzięcia realizowane w ramach PI 3.1 przyczynią się do rozwoju przedsiębiorczości w województwie łódzkim oraz zwiększenia możliwości realizacji komercyjnych planów wśród przedsiębiorców. Uzyskane efekty przełożą się na zwiększenie stopy inwestycji w sektorze prywatnym dzięki ułatwianiu podejmowania działalności gospodarczej. PI 3.1 realizuje cel szczegółowy Umowy Partnerstwa: wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (priorytety: Wzrost skali działalności przedsiębiorstw - zwiększenie oferty wsparcia początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstwa, rozwój efektywnego otoczenia inwestycyjnego, infrastrukturalnego, finansowego, doradczego i szkoleniowego).

Opis typów i przykłady przedsięwzięć, które mają zostać objęte wsparciem, ich oczekiwany wkład w realizację celów szczegółowych oraz, w stosownych przypadkach, wskazanie głównych grup docelowych, poszczególnych terytoriów docelowych i typów beneficjentów: Wsparcie przekazywane inkubatorom przedsiębiorczości, w tym działającym w środowisku akademickim ma prowadzić do zapewnienia trwałej i kompleksowej oferty dla nowopowstałych przedsiębiorstw (komplementarnej do interwencji na rzecz rozpoczynania działalności gospodarczej przez osoby fizyczne realizowanej w ramach celu tematycznego 8), w szczególności wzmacniającej regionalne specjalizacje wskazane w RSI LORIS 2030. Dofinansowanie inkubatorów przedsiębiorczości skierowane jest na wsparcie świadczenia proprzedsiębiorczych i rozwojowych usług doradczych na rzecz zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej dla nowopowstałych przedsiębiorstw oraz w celu lepszego dostosowania świadczonych usług do potrzeb rynkowych. W przypadku uwzględnienia w projekcie rozwoju zasobów infrastrukturalnych inkubatorów przedsiębiorczości działania tego typu będą wspierane w ograniczonym zakresie. Drugim aspektem realizacji priorytetu inwestycyjnego 3.1 jest wzmocnienie atrakcyjności lokalizacyjnej województwa łódzkiego oraz upowszechnienie wiedzy na temat możliwości inwestycyjnych na jego terenie. Wsparcie przeznaczone jest na inwestycje, polegające na uporządkowaniu i przygotowaniu terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych, uzbrojeniu terenów inwestycyjnych oraz prowadzeniu kampanii promocyjnych. Preferowane będą projekty wpływające na rozwój technologii, która zmniejsza obciążenia dla środowiska oraz sprzyja tworzeniu produktów zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Ponadto, w ramach PI 3.1 wspierane mogą być inwestycje w drogi lokalne, pod warunkiem, że przyczynią się do uporządkowania i przygotowania terenów inwestycyjnych oraz stanowią niezbędny element szerszego projektu realizującego cel PI 3.1. W ramach PI 3.1 przewiduje się wykorzystanie mechanizmu cross-financingu, gdy jego zastosowanie jest uzasadnione z punktu widzenia skuteczności lub efektywności osiągania założonych celów i rezultatów. Realizowane w ramach cross-financingu działania m.in. informacyjno-promocyjne, szkoleniowe mogą być stosowane w przypadku, kiedy stanowią integralną część projektu. Wsparciem w ramach PI 3.1 zostanie objęty obszar całego województwa łódzkiego, z uwzględnieniem preferencji dla OSI krajowych i regionalnych wskazanych w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020. W ramach PI 3.1 nie wyklucza się wystąpienia pomocy publicznej. Realizacja ww. przedsięwzięć przyczyni się do osiągnięcia założonego celu szczegółowego PI 3.1.

Przykładowe typy przedsięwzięć przewidziane w ramach PI 3.1:

- wsparcie doradcze w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej dla nowopowstałych przedsiębiorstw, w szczególności w obszarach regionalnej inteligentnej specjalizacji, poprzez świadczenie usług przez inkubatory przedsiębiorczości oraz inkubatory akademickie,

- uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych oraz uzbrojenie terenów inwestycyjnych.

Główne typy beneficjentów:

- instytucje otoczenia biznesu,
- szkoły wyższe,
- jednostki samorządu terytorialnego, związki, porozumienia i stowarzyszenia jst,
- przedsiębiorcy,
- organizacje zrzeszające przedsiębiorców.

Główne grupy docelowe:

- przedsiębiorcy.

Kierunkowe zasady wyboru operacji

W ramach PI 3.1 przewiduje się wybór projektów do dofinansowania w trybie konkursowym i pozakonkursowym. Zastosowanie danego trybu będzie uzależnione od rodzaju projektów, które będą podlegały dofinansowaniu. Podstawowym trybem wyboru projektów będzie tryb konkursowy, który w procedurze konkurencyjnej pozwoli wybrać do dofinansowania projekty zapewniające w najwyższym stopniu efektywną realizację celu szczegółowego PI 3.1 i osiągnięcie zakładanych rezultatów. Nie wyklucza się zastosowania trybu pozakonkursowego dla projektów o strategicznym znaczeniu dla społeczno – gospodarczego rozwoju regionu łódzkiego, których wnioskodawcami, ze względu na charakter lub cel projektu, mogą być jedynie podmioty jednoznacznie określone przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu (mające monopol kompetencyjny w danym obszarze). Zastosowanie trybu pozakonkursowego wynikać będzie z wkładu tych przedsięwzięć w realizację PI oraz osiągnięcie założonych efektów, w szczególności wskaźników produktu i rezultatu. Niezależnie od zastosowanego trybu wyboru (konkursowego bądź pozakonkursowego), sposób weryfikacji projektów będzie zdeterminowany przez szczegółowe kryteria, które zostaną zatwierdzone przez KM RPO WŁ na lata 2014-2020 (zgodnie z art. 110 ust. 2 lit. a rozporządzenia ogólnego). Stosowane kryteria wyboru projektów będą precyzyjne, mierzalne i obiektywne i służyć będą zapewnieniu selekcji wysokiej jakości projektów optymalnych z punktu widzenia efektywnej i prawidłowej realizacji celu szczegółowego PI 3.1 i osiągnięcia zakładanych rezultatów. Kryteria uwzględniać będą horyzontalne zasady ustanowione w art. 7 i 8 rozporządzenia ogólnego w zakresie równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji (w tym także ze względu na niepełnosprawność), a także zrównoważonego rozwoju. Procedury wyboru i oceny projektów zostaną określone przez IZ RPO WŁ (zgodnie z art. 125 ust. 3 lit a rozporządzenia ogólnego) w dokumentach wdrożeniowych i wytycznych programowych z uwzględnieniem stosownych regulacji unijnych i krajowych. System wyboru projektów będzie koncentrował się na zapewnieniu efektywności procesu selekcji, przejrzystości, bezstronności dokonywanej oceny oraz sprawności proceduralnej. Ma on gwarantować efektywne wydatkowanie środków unijnych, poprzez obiektywny i rzetelny wybór projektów, które umożliwią osiągnięcie długookresowych celów rozwojowych. Wszystkie przedsięwzięcia w ramach PI 3.1 muszą być zgodne z SRWŁ 2020.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z ŁÓDZKIEGO RPO !!!

(REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO – RPO WŁ)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>