Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Regionalne Programy Operacyjne

Działanie I.1.2: RPO Łódzkie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego (RPO WŁ)

Zwiększenie wykorzystania wyników prac B+R w przedsiębiorstwach.

Priorytet inwestycyjny 1.2. Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, eko-innowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, tworzenia sieci, pobudzania popytu, otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu.

Cele szczegółowe:

Zwiększenie wykorzystania wyników prac B+R w przedsiębiorstwach.

Uzasadnienie celu szczegółowego – oczekiwane rezultaty

Realizacja PI 1.2 przyczyni się przede wszystkim do mobilizacji kapitału prywatnego w kierunku wdrażania inwestycji proinnowacyjnych oraz do transferu technologii. W rezultacie wzrośnie odsetek innowacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce regionu oraz upowszechni się schemat komercyjnej współpracy sfery nauki i biznesu, co stanowi jedno z głównych wyzwań rozwojowych województwa łódzkiego wymienionych w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 oraz wynika ze zobowiązań wskazanych w Krajowym Programie Reform (podniesienie nakładów na B+R do poziomu 1,7% PKB). Zwiększenie zaangażowania kapitału sektora prywatnego w działalność innowacyjną oraz finansowanie sektora B+R wymaga wypracowania instrumentów wsparcia dla przedsiębiorstw w kierunku nawiązywania współpracy ze sferą B+R, otoczeniem biznesu oraz rozwoju sieci biznesowych i klastrów. Konieczne jest zarówno podjęcie działań ułatwiających wytworzenie oraz wdrożenie innowacji do działalności gospodarczej przedsiębiorstw, jak i podnoszenie kultury innowacyjnej przedsiębiorstw dążącej do trwałego zwiększania własnego potencjału i przewagi konkurencyjnej na rynku. Interwencja w ramach niniejszego PI uwzględnia preferencje dla działań wpisujących się w specjalizacje regionalne zidentyfikowane w ramach RSI LORIS 2030. PI 1.2 realizuje cel szczegółowy Umowy Partnerstwa: podniesienie jakości i umiędzynarodowienia badań naukowych oraz wzrost wykorzystania ich wyników w gospodarce (priorytety: Ulepszanie infrastruktury w zakresie badań i innowacji w sektorze nauki i przedsiębiorstw - rozwój potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej (infrastruktura B+R przedsiębiorstw); transfer wiedzy i innowacji do gospodarki - wspieranie wspólnych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw i jednostek naukowych, zwiększenie poziomu wdrażania wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań w gospodarce, usprawnienie systemu transferu technologii i wiedzy).

Opis typów i przykłady przedsięwzięć, które mają zostać objęte wsparciem, ich oczekiwany wkład w realizację celów szczegółowych oraz, w stosownych przypadkach, wskazanie głównych grup docelowych, poszczególnych terytoriów docelowych i typów beneficjentów Wsparcie w ramach PI 1.2 przeznaczone jest na realizację inwestycji opartych na wynikach prac B+R, jak również rozpoczynających bądź rozwijających działalność B+R, gdzie preferowane będą projekty przedsiębiorstw, konsorcjów przedsiębiorstw, konsorcjów naukowo-przemysłowych, klastrów, bądź inicjatyw klastrowych (w szczególności klastrów działających w ramach specjalizacji regionalnych wynikających z RSI LORIS 2030). O dofinansowanie będą mogły ubiegać się projekty realizowane przede wszystkim w zakresie specjalizacji regionalnych określonych w RSI LORIS 2030. Wsparciem objęte zostaną projekty przedsiębiorstw realizowane w zakresie prowadzenia oraz wykorzystania wyników prac B+R w praktyce gospodarczej (w szczególności realizacja projektów od fazy badawczej do fazy wdrożeniowej), jak również wdrożenia praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej związanej z wdrażanym produktem lub usługą. W ramach PI 1.2 istnieje możliwość zastosowania instrumentu „bon na innowacje” (w odniesieniu do projektów o małej skali), mającego na celu zainicjowanie kontaktów mikro lub małych przedsiębiorców z jednostkami naukowymi, instytucjami otoczenia biznesu lub szkołami wyższymi poprzez zakup usługi, która bezpośrednio dotyczy rozwoju produktu lub technologii przedsiębiorstwa. Interwencja w ramach PI 1.2 przeznaczona jest również na stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego, służącego działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, w tym zakup specjalistycznej aparatury lub urządzeń laboratoryjnych. W ramach PI 1.2 przewiduje się wykorzystanie mechanizmu cross-financingu, gdy jego zastosowanie jest uzasadnione z punktu widzenia skuteczności lub efektywności osiągania założonych celów i rezultatów. Realizowane w ramach cross-financingu działania m.in. informacyjno-promocyjne, szkoleniowe mogą być stosowane w przypadku, kiedy stanowią integralną część projektu. Wsparciem w ramach PI 1.2 zostanie objęty obszar całego województwa łódzkiego, z uwzględnieniem preferencji dla OSI krajowych i regionalnych wskazanych w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020. W ramach PI 1.2 nie wyklucza się wystąpienia pomocy publicznej. Realizacja ww. przedsięwzięć przyczyni się do osiągnięcia założonego celu szczegółowego PI 1.2.

Przykładowe typy przedsięwzięć przewidziane w ramach PI 1.2:

- stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego służącego działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa,
- projekty B+R przedsiębiorstwa umożliwiające realizację regionalnych inteligentnych specjalizacji,
- projekty związane z wdrożeniem prac B+R w działalności przedsiębiorstw.

Główne typy beneficjentów:

- przedsiębiorcy,
- konsorcja naukowo-przemysłowe,
- konsorcja przedsiębiorstw,
- klastry i/lub inicjatywy klastrowe.
Główne grupy docelowe:
- przedsiębiorcy.

Kierunkowe zasady wyboru operacji

W ramach PI 1.2 przewiduje się wybór projektów do dofinansowania w trybie konkursowym i pozakonkursowym. Zastosowanie danego trybu będzie uzależnione od rodzaju projektów, które będą podlegały dofinansowaniu. Podstawowym trybem wyboru projektów będzie tryb konkursowy, który w procedurze konkurencyjnej pozwoli wybrać do dofinansowania projekty zapewniające w najwyższym stopniu efektywną realizację celu szczegółowego PI 1.2 i osiągnięcie zakładanych rezultatów. Nie wyklucza się zastosowania trybu pozakonkursowego dla projektów o strategicznym znaczeniu dla społeczno – gospodarczego rozwoju regionu łódzkiego, których wnioskodawcami, ze względu na charakter lub cel projektu, mogą być jedynie podmioty jednoznacznie określone przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu (mające monopol kompetencyjny w danym obszarze). Zastosowanie trybu pozakonkursowego wynikać będzie z wkładu tych przedsięwzięć w realizację PI oraz osiągnięcie założonych efektów, w szczególności wskaźników produktu i rezultatu. Niezależnie od zastosowanego trybu wyboru (konkursowego bądź pozakonkursowego), sposób weryfikacji projektów będzie zdeterminowany przez szczegółowe kryteria, które zostaną zatwierdzone przez KM RPO WŁ na lata 2014-2020 (zgodnie z art. 110 ust. 2 lit. a rozporządzenia ogólnego). Stosowane kryteria wyboru projektów będą precyzyjne, mierzalne i obiektywne i służyć będą zapewnieniu selekcji wysokiej jakości projektów optymalnych z punktu widzenia efektywnej i prawidłowej realizacji celu szczegółowego PI 1.2 i osiągnięcia zakładanych rezultatów. Kryteria uwzględniać będą horyzontalne zasady ustanowione w art. 7 i 8 rozporządzenia ogólnego w zakresie równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji (w tym także ze względu na niepełnosprawność), a także zrównoważonego rozwoju. Procedury wyboru i oceny projektów zostaną określone przez IZ RPO WŁ (zgodnie z art. 125 ust. 3 lit a rozporządzenia ogólnego) w dokumentach wdrożeniowych i wytycznych programowych z uwzględnieniem stosownych regulacji unijnych i krajowych. System wyboru projektów będzie koncentrował się na zapewnieniu efektywności procesu selekcji, przejrzystości, bezstronności dokonywanej oceny oraz sprawności proceduralnej. Ma on gwarantować efektywne wydatkowanie środków unijnych, poprzez obiektywny i rzetelny wybór projektów, które umożliwią osiągnięcie długookresowych celów rozwojowych. Wszystkie przedsięwzięcia w ramach PI 1.2 muszą być zgodne z SRWŁ 2020. Planowane wykorzystanie instrumentów finansowych (w stosownych przypadkach). W ramach priorytetu inwestycyjnego 1.2 nie rozważa się wykorzystania zwrotnych instrumentów finansowych, co oznacza, że wsparcie będzie udzielane w formie bezzwrotnych dotacji.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z ŁÓDZKIEGO RPO !!!

(REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO – RPO WŁ)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>