Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Regionalne Programy Operacyjne

Inteligentne Specjalizacje Województwa Łódzkiego

Inteligentne Specjalizacje Województwa Łódzkiego to branże / sektory gospodarki wybrane jako strategiczne dla rozwoju województwa łódzkiego.

Wyznaczenie inteligentnych specjalizacji było jednym z celów Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu – Europa 2020.

Koncepcja inteligentnej specjalizacji(smartspecialization) to próba całościowego(kompleksowego) spojrzenia na zagadnienie specjalizacji w zakresie nauki, technologii i gospodarki w UE.

Inteligentna specjalizacja oznacza ścisłe powiązanie działalności badawczo-rozwojowej, rozwoju kapitału ludzkiego (kwalifikacji oraz umiejętności pracowników) i specyfiki gospodarczej regionów lub państw.

Inteligentna specjalizacja to zidentyfikowanie i wybór dziedzin o największym potencjale, które mogą zapewnić przewagę konkurencyjną regionu na poziomie międzynarodowym i skoncentrowanie na nich wsparcia, w tym szczególnie w zakresie badań i rozwoju innowacji.

W praktyce oznacza to, że firmy które działają w branżach wybranych jako Inteligentne Specjalizacje Województwa Łódzkiego będą miały dodatkowe punkty przy ocenie wniosków o dofinansowanie w ramach łódzkiego RPO (REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO – RPO WŁ).

Inteligentne Specjalizacje Województwa Łódzkiego to:

- branża medyczna, farmacja i kosmetyki (w tym medycyna uzdrowiskowa);
- energetyka (w tym EE, OZE);
- nowoczesny przemysł włókienniczy i mody (w tym wzornictwo);
- zaawansowane materiały budowlane (w tym wzornictwo);
- innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze;
- informatyka i telekomunikacja

Rolą firmy doradczej piszącej wniosek o dofinansowanie Twojej firmy w ramach łódzkiego RPO (REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO – RPO WŁ) jest próba powiązania Twojego projektu z którąś z branż wskazanych jako Inteligentne Specjalizacje Województwa Łódzkiego.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z ŁÓDZKIEGO RPO !!!

(REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO – RPO WŁ)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>