Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Dotacje unijne Łódź
ruszają konkursy dla MŚPŁódź w latach 2014-2020 może liczyć dotacje unijne głównie w ramach RPO WŁ 2014-2020, w porównaniu do poprzedniej perspektywy unijnej 2007-2013 nastąpi wyraźny wzrost dotacji dla firm MŚP w obszarze innowacyjności i wsparcia przedsiębiorców. Preferencje w zakresie wsparcia dotacyjnego dla przedsiębiorstw obejmą przede wszystkim działalność badawczo-rozwojową (wszystkie kategorie przedsiębiorstw) a w przypadku inwestycji – przedsięwzięcia dotyczące wdrażania wyników prac B+R, związane z wprowadzaniem innowacji produktowych i/lub procesowych i technologicznych. Z pewnością wysoko punktowana będzie współpraca z jednostkami naukowymi oraz wykorzystanie w projekcie praw własności przemysłowej (patenty/zgłoszenia patentowe, wzory użytkowe, wzory przemysłowe).

Dotacje unijne w Łodzi będzie można pozyskać
w zakresie:

- inwestycji w działalność naukowo –badawczą w swoich firmach,
- wsparcia istniejących ośrodków badawczych,
- projektów łączące jednostki naukowe oraz firmy,
- rozwoju lub rozbudowy infrastruktury badawczej,
- na badania przemysłowe oraz prace pilotażowe lub demonstracyjne w zakresie nowej technologii, produktu, usługi,
- na kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych w zakresie dostosowania do potencjalnych inwestorów, w zakresie budowy, przebudowy, modernizacji istniejących budynków,
- wsparcie działań specjalistycznych, doradczych w zakresie istniejących oraz nowo powstających Instytucji Otoczenia Biznesu,
- wsparcie dla inkubatorów, parków technologiczno- naukowych,
- rozwój specjalistycznych usług świadczonych przez IOB na rzecz MŚP,
- na opracowanie nowych modeli biznesowych firm w celach umiędzynarodowienia firmy,
- dotacje na udział w tragach, misjach gospodarczych czy poprzez poszukiwanie partnerów zagranicznych,
- opracowywanie koncepcji inwestycyjnych oraz gospodarczych dla firm w celu internacjonalizacji,
- wdrożenie wyników prac B+R do działalności gospodarczej firmy,
- wdrożenie innowacyjnych procesów wytwarzania produktów, usług w zakresie ekoinnowacji,
- przedsięwzięcia w zakresie technologii informacyjno –komunikacyjnej,
- projekty w zakresie odnawialnych źródeł energii,
- projekty dotyczące rewitalizacji i odnowy rozwoju usług turystycznych,
- projekty szkoleniowe, edukacyjne, zdrowotne,

Kiedy zatem firmy MŚP z Łodzi będą mogły pozyskać dotacje unijne w ramach RPO WŁ?

Zgodnie z opublikowanym Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla RPO WŁ Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego) w ramach perspektywy unijnej 2014 -2020, w 2015 r. ruszą następujące konkursy:

- w IV kwartale 2015 r. ruszy konkurs z Działania 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje oraz Poddziałania 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw

- na przełomie II/III kwartału 2015 r. ruszy konkurs z Działania 2.1 Otoczenie biznesu, Poddziałanie 2.1.1 Tereny inwestycyjne

- w III kwartale 2015 r. wystartuje konkurs w ramach Działania 2.2. Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.2.2 Promocja gospodarcza regionu

- w IV kwartale 2015 r. ruszy konkurs z Działania 2.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP, Poddziałanie 2.3.1 Innowacje w MŚP

Firmy MŚP z Łodzi współpracujące lub chcące podjąć współpracę z jednostkami naukowymi powinny zainteresować się Działaniem 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw. Tu dotację otrzymają firmy, ukierunkowane na inwestycje w nową lub rozwój istniejącej infrastruktury badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw. Efektem prowadzonych prac badawczo – rozwojowych będzie doprowadzenie do komercjalizacji efektów badań oraz ich wprowadzenie na rynek. O dotacje mogą ubiegać się podmioty gospodarcze, tworzące i inwestujące w centra badawczo-rozwojowe, posiadające w strukturze własne działy badawczo-rozwojowe, korzystających z zamawianych prac badawczych lub prowadzących prace badawczo-rozwojowe. Wsparcie w ramach Działania dotyczy w szczególności firm z sektora MŚP. Ponadto dotowane będą projekty wspierające Inteligentne specjalizacje regionu. Warunkiem realizacji przedsięwzięcia związanego ze wsparciem infrastruktury badawczej jest przedstawienie przez wnioskodawcę planu prac badawczych, przewidzianych do prowadzenia na wspieranej infrastrukturze, wykazującego że będzie ona używana przez i na rzecz przedsiębiorstw.

Dotację unijną w Łodzi będzie można otrzymać na:

- Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej, wykorzystywanej do prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa

- Przeprowadzenie badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych (do etapu pierwszej produkcji) służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu

Firmy MŚP z Łodzi nastawione na pozyskiwanie kontraktów międzynarodowych, powinny zainteresować się dotacją unijną w ramach konkursu z Działania 2.2. Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.2.2 Promocja gospodarcza regionu, w ramach którego realizowane będą działania związane z wypracowaniem kompleksowej oferty promocji gospodarczej, której celem będzie wzrost eksportu i pozyskanie nowych rynków zbytu. Dodatkowo efektem wsparcia będzie nawiązywanie kontaktów z partnerami zagranicznymi i pozyskiwania informacji na temat rynków zagranicznych, w szczególności w zakresie rynków obejmujących regionalne specjalizacje.

Dotacje unijną w Łodzi będzie można pozyskać
na działania ukierunkowane na:

- opracowanie kompleksowych ofert inwestycyjnych i gospodarczych regionu,
- tworzenie nowych i rozwoju istniejących systemów informacji gospodarczej,
- organizację i udziału w przedsięwzięciach ukierunkowanych na zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej regionu.

W ramach konkursu z Działania 2.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP, planowane jest Poddziałanie 2.3.1 Innowacje w MŚP, w ramach którego celem będzie zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP, które przyczyni się do podwyższenia konkurencyjności oraz rozwoju przedsiębiorstw w województwie łódzkim. Przedsięwzięcia ukierunkowane będą na: stworzenie lepszych warunków do rozwoju MŚP, zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP oraz zwiększenie zastosowania innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP.

Dotacje unijne w Łodzi będzie można otrzymać
na projekty dotyczące:

- wdrożenia wyników prac B+R do działalności gospodarczej,
- wdrożenia innowacyjnych procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług w tym ekoinnowacje,
- w ramach poddziałania wspierane będą przedsięwzięcia w zakresie stosowania przez MŚP technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK)

Aplikując o dotacje unijne należy każdorazowo sprawdzić w dokumentacji konkursowej jaka grupa może ubiegać się o dofinansowanie. W zależności od specyfiki danego rodzaju wsparcia określono, kto dokładnie może z niego skorzystać. Ograniczenia mogą dotyczyć formy prawnej, kompetencji i doświadczenia podmiotu, który ubiega się o dotację. W zależności od rodzaju wsparcia oraz uregulowań, zawartych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych, Beneficjentem zostanie określona grupa. Ponadto, każdorazowo, grupa instytucji, ubiegających się o dotację, będzie dookreślona w ramach konkretnego konkursu.UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE:

Pozyskujemy dotacje unijne dla firm z RPO WŁ !!!

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>