Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Regionalne Programy Operacyjne

Działanie VII. 9.10: RPO Kujawsko-Pomorskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego (RPO WK-P)

Przedsięwzięcia inwestycyjne w kontekście rozwoju LSR kierowanych przez społeczność

Priorytet inwestycyjny 9.10.
Przedsięwzięcia inwestycyjne w kontekście rozwoju LSR kierowanych przez społeczność.

Cel szczegółowy:
Wzrost aktywności społeczności lokalnych.

Wsparciem objęte zostaną działania rewitalizacyjne na obszarach miejscowości wiejskich (odnowa społeczno-gospodarcza wsi), które muszą mieć charakter kompleksowy i wynikać z krajowych, regionalnych i lokalnych programów/planów lub dokumentów im równoważnych.

Działania inwestycyjne w obszarze rewitalizacji musza służyć realizacji CT9 i wynikać z działań realizowanych z EFS.

Wsparciem inwestycyjnym zostaną objęte również przedsięwzięcia rozwojowe realizowane przez mikro i małe przedsiębiorstwa reprezentujące, określone w LSR, branże charakterystyczne dla danego obszaru. Przewiduje się wspieranie tworzenia i rozwoju małych inkubatorów przedsiębiorczości, wspomagających przedsiębiorstwa z branży nierolniczej. Działania te będą realizowane na obszarach miejscowości wiejskich oraz miast do 20 000 mieszkańców.

Realizacja dróg gminnych będzie możliwa w odniesieniu do projektów dotyczących odnowy wsi oraz realizacji inkubatorów przedsiębiorczości jedynie w przypadku spełnienia ściśle określonych warunków, tj. realizacja dróg musi stanowić część szerszej koncepcji projektu kompleksowego, projekt powinien zostać ujęty w LSR.

Na późniejszym etapie programowania zamierza się określić maksymalny procentowy udział wydatków przeznaczonych na drogi w całkowitej kwocie projektu.

Potencjalni beneficjenci i grupy docelowe:
Lokalne Grupy Działania, JST, ich związki i stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, mikro i małe przedsiębiorstwa, kościoły i związki wyznaniowe.

Grupą docelowa będą mieszkańcy obszarów Lokalnych Grup Działania.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z KUJAWSKO-POMORSKIEGO RPO !!!

( Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego RPO WK-P na lata 2014-2020)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>