Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Regionalne Programy Operacyjne

Działanie III. 4.5: RPO Kujawsko-Pomorskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego (RPO WK-P)

Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu

Priorytet inwestycyjny 4.5.
Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.

Cel szczegółowy:
Obniżenie emisji generowanych przez transport w aglomeracjach miejskich oraz na obszarach pozamiejskich.

W ramach PI 4.5 realizowane będzie wsparcie projektów dotyczących unowocześnienia, modernizacji infrastruktury transportu zbiorowego, uzupełnienia istniejących linii komunikacji zbiorowej łącznie z wyposażeniem w nowy, przyjazny dla środowiska tabor i inną infrastrukturę. Istotne znaczenie będą miały działania z zakresu integracji różnych form transportu zbiorowego funkcjonujących na terenach miejskich i podmiejskich. Planowany zakres wspieranych działań przyczyni się nie tylko do obniżenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, ale również do ograniczenia zanieczyszczeń powietrza (w tym tzw. niskiej emisji i pyłów), co zdecydowanie wpłynie na poprawę jakości powietrza w regionie. W celu ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza, a także bezpieczeństwa i podwyższenia jakości środowiska życia, wsparcie uzyskają m.in. działania związane z polityką parkingową, ułatwianiem podróży multimodalnych ("park&ride" i "bike&ride"), priorytetyzacją ruchu pieszego i rowerowego (budowa i rozwój tras rowerowych oraz systemów rowerów publicznych/miejskich), systemy zarządzania ruchem (ITS) oraz działania mające za zadanie zmniejszenie zatłoczenia miast i ograniczenie ruchu drogowego w centrach miast (np. ograniczenia w ruchu samochodowym w centrach miast, buspasy, priorytety w ruchu miejskim dla środków komunikacji publicznej). Wspierane będą inwestycje w m.in. energooszczędne oświetlenie uliczne, czy w budownictwo niskoenergetyczne i pasywne oraz likwidację źródeł niskiej emisji. Wspierane będą działania podmiotów odpowiedzialnych za realizację działań naprawczych określonych w programach ochrony powietrza.

Potencjalni beneficjenci i grupy docelowe:
Przedsiębiorcy; JST, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną; administracja rządowa; państwowe jednostki organizacyjne; inne jednostki sektora finansów publicznych; inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej; podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno – prywatnym.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z KUJAWSKO-POMORSKIEGO RPO !!!

( Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego RPO WK-P na lata 2014-2020)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>