Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Regionalne Programy Operacyjne

Działanie I. 1.3: RPO Kujawsko-Pomorskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego (RPO WK-P)

Wzrost przedsiębiorczości

Priorytet inwestycyjny 3.1.
Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości.

Cel szczegółowy:
Wzrost przedsiębiorczości.

Cel szczegółowy realizowany będzie przez wsparcie dla nowotworzonych przedsiębiorstw, umożliwiające im wejście na rynek oraz zapewniające odpowiedni poziom konkurencyjności w początkowych fazach rozwoju. W ramach PI planuje się realizować przedsięwzięcia wspierające zakładanie i rozwój nowych przedsiębiorstw w szczególności w obszarach regionalnej inteligentnej specjalizacji, poprzez świadczenie usług przez inkubatory przedsiębiorczości oraz inkubatory akademickie.

Ważnym ogniwem dla wsparcia tworzenia MŚP będą przedsięwzięcia związane z uporządkowaniem i przygotowaniem terenów w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych (w tym na obszarach powojskowych, poprzemysłowych, pokolejowych i popegeerowskich), uzbrojeniem terenów inwestycyjnych w media oraz budową lub modernizacją układu komunikacyjnego terenu inwestycyjnego. Do wsparcia będą również dopuszczone kampanie promocyjne.

Potencjalni beneficjenci i grupy docelowe:
Przedsiębiorstwa z sektora MSP, sieci przedsiębiorstw, w tym klastry, instytucje otoczenia biznesu, JST, ich związki i stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z KUJAWSKO-POMORSKIEGO RPO !!!

( Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego RPO WK-P na lata 2014-2020)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>