Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Regionalne Programy Operacyjne

Inteligentne Specjalizacje Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Inteligentne Specjalizacje Województwa Kujawsko-Pomorskiego to branże / sektory gospodarki wybrane jako strategiczne dla rozwoju województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wyznaczenie inteligentnych specjalizacji było jednym z celów Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu – Europa 2020.

Koncepcja inteligentnej specjalizacji (smartspecialization) to próba całościowego (kompleksowego) spojrzenia na zagadnienie specjalizacji w zakresie nauki, technologii i gospodarki w UE.

Inteligentna specjalizacja oznacza ścisłe powiązanie działalności badawczo-rozwojowej, rozwoju kapitału ludzkiego (kwalifikacji oraz umiejętności pracowników) i specyfiki gospodarczej regionów lub państw.

Inteligentna specjalizacja to zidentyfikowanie i wybór dziedzin o największym potencjale, które mogą zapewnić przewagę konkurencyjną regionu na poziomie międzynarodowym i skoncentrowanie na nich wsparcia, w tym szczególnie w zakresie badań i rozwoju innowacji.

W praktyce oznacza to, że firmy, które działają w branżach wybranych jako Inteligentne Specjalizacje Województwa Kujawsko-Pomorskiego będą miały dodatkowe punkty przy ocenie wniosków o dofinansowanie w ramach Kujawsko-Pomorskiego RPO (REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO – RPO WM).

Inteligentne Specjalizacje Województwa Kujawsko-Pomorskiego to:
- Badania naukowe, rozwój technologiczny i innowacje,
- Społeczeństwo informacyjne,
- Przedsiębiorczość,
- Konkurencyjność województwa,
- Wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu,
- Gospodarka odpadami,
- Gospodarka wodno-ściekowa,
- Kultura,
- Ochrona środowiska i zasobów przyrodniczych,
- Energetyka i gospodarka niskoemisyjna w regionie,
- Dostępność transportowa,
- Edukacja i wykształcenie,
- Wykluczenie społeczne,
- Zdrowie,
- Rynek pracy.

Rolą firmy doradczej piszącej wniosek o dofinansowanie Twojej firmy w ramach Kujawsko-Pomorskiego RPO (REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO – RPO WM) jest próba powiązania Twojego projektu z którąś z branż wskazanych jako Inteligentne Specjalizacje Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z KUJAWSKO-POMORSKIEGO RPO !!!

( Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego RPO WK-P na lata 2014-2020)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>