Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

RPO DOLNOŚLĄSKIENAJBLIŻSZE ODDZIAŁY DOTACJE EXPORT GROUP


UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE !


DOTACJE EXPORT GROUP
ODDZIAŁ WROCŁAW STARE MIASTO


ul. Leszczynskiego 4/45, 50-070 Wrocław

e-mail: wroclaw.staremiasto@dotacje-exportgroup.pl

Dyrektor Oddziału:
BOŻENA SKUBA
Tel.kom: +48 501 262 191

e-mail: bozena.skuba@dotacje-exportgroup.plDOTACJE EXPORT GROUP
ODDZIAŁ WROCŁAW ŚRÓDMIEŚCIE


ul. Oleśnicka 6/1, 50-320 Wrocław
Tel./fax: +48 71 321 34 87

e-mail: wroclaw.srodmiescie@dotacje-exportgroup.pl

Dyrektor Oddziału:
PRZEMYSŁAW CZERNIK
Tel.kom: +48 798 751 006

e-mail: przemyslaw.czernik@dotacje-exportgroup.plDOTACJE EXPORT GROUP
ODDZIAŁ ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE


ul. 1-go maja 7, 57-200 Ząbkowice Śląskie

e-mail: zabkowice@dotacje-exportgroup.pl

Dyrektor Oddziału:
KAZIMIERZ KURA
Tel. kom: +48 602 58 53 12

e-mail: kazimierz.kura@dotacje-exportgroup.pl
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego (RPO WD)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego (RPO WD) w ramach funduszy unijnych na lata 2014 – 2020 ma przyznane do rozdysponowania ponad 2 mld PLN!

Poniżej przedstawiamy Osie priorytetowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego RPO WD 2014-2020:

Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa I Innowacje
Przedsiębiorstwa I Innowacje - 1 Oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego RPO WD 2014-2020.

Oś priorytetowa obejmuje 2 cele tematyczne: Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji (CT 1) oraz Wzmacnianie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego (w odniesieniu do EFRROW) oraz sektora rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu do EFMR) (CT 3), do czego przesłanką jest podjęcie kompleksowych działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w regionie.

Integracja interwencji ukierunkowanej na poszczególne obszary w zakresie dwóch celów tematycznych (1 i 3), zwiększy jej efektywność. Rozwiązanie to jest zgodne z polityką rozwoju dążącą do stymulacji wzrostu gospodarczego opartego na poprawie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu.

W ramach osi priorytetowej Przedsiębiorstwa i Innowacje zaplanowana następujące priorytety inwestycyjne:

Priorytet inwestycyjny: Wzmacnianie potencjału B+R i wdrożeniowego uczelni i jednostek naukowych.
Priorytet inwestycyjny: Innowacyjne przedsiębiorstwa
Priorytet inwestycyjny: Rozwój przedsiębiorczości
Priorytet inwestycyjny: Internacjonalizacja przedsiębiorstw
Priorytet inwestycyjny: Rozwój produktów i usług w MŚP

Realizacja priorytetów inwestycyjnych przyczyni się do osiągnięcia następujących celów:

- Rozwój potencjału B+R i wdrożeniowego jednostek naukowych,
- Rozwój innowacyjności i działalności B+R przedsiębiorstw z wykorzystaniem potencjału naukowego regionu,
- Zwiększenie możliwości inwestycyjnych przedsiębiorstw,
- Zdobycie nowych rynków zbytu oraz budowanie rozpoznawalności marki Dolnego Śląska,
- Zwiększenie zdolności przedsiębiorstw w zakresie rozwoju produktów i usług.

Oś Priorytetowa 3 gospodarka niskoemisyjna
Gospodarka Niskoemisyjna - 3 Oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego RPO WD 2014-2020.

W ramach osi priorytetowej gospodarka niskoemisyjna zaplanowana następujące priorytety inwestycyjne:

Priorytet inwestycyjny: Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych.
Priorytet inwestycyjny: Efektywność energetyczna i użycie OZE w przedsiębiorstwach.
Priorytet inwestycyjny: Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym.
Priorytet inwestycyjny: Wdrażanie strategii niskoemisyjnych.
Priorytet inwestycyjny: Wysokosprawna kogeneracja.

Realizacja priorytetów inwestycyjnych przyczyni się do osiągnięcia następujących celów:

- Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym województwa,
- Zwiększenie efektywności energetycznej oraz wykorzystania OZE w MŚP,
- Zwiększenie efektywności energetycznej oraz udziału odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym,
- Ograniczenie niskiej emisji oraz obniżenie zużycia energii w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych,
- Zwiększenie udziału wysokosprawnych systemów kogeneracyjnych i trigeneracyjnych w produkcji energii cieplnej i elektrycznej regionu.

Oś Priorytetowa 4 Środowisko I Zasoby
Środowisko i zasoby - 4 Oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego RPO WD 2014-2020.

Oś priorytetowa obejmuje 2 cele tematyczne: Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem (CT 5) oraz Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami (CT 6). Przesłanką dla łączenia tych celów jest konieczność podejmowania synergicznych działań w tych obszarach, co zapewni kompleksową ochronę zasobów naturalnych.

Projekty mające na celu ochronę wartości przyrodniczych w wielu przypadkach przyczyniać się będą do adaptacji do zmian klimatu (i odwrotnie – np. w wyniku prowadzonych w ramach celu tematycznego 5 inwestycji następować będzie odbudowa cennych ekosystemów).

Połączenie dwóch celów tematycznych (5 i 6) w jednej osi, zwiększy efektywność podejmowanych interwencji. W ramach osi priorytetowej Środowisko i zasoby zaplanowana następujące priorytety inwestycyjne:

Priorytet inwestycyjny: Gospodarka odpadami.
Priorytet inwestycyjny: Gospodarka wodno-ściekowa.
Priorytet inwestycyjny: Dziedzictwo kulturowe.
Priorytet inwestycyjny: Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych.
Priorytet inwestycyjny: Bezpieczeństwo.

Realizacja priorytetów inwestycyjnych przyczyni się do osiągnięcia następujących celów:

- Zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska,
- Wzrost liczby ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z wymogami akcesyjnymi,
- Zwiększenie ochrony i efektywności wykorzystania zasobów kulturowych regionu,
- Ochrona różnorodności biologicznej i zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów przyrodniczych regionu,
- Wzmocnienie odporności regionu na zagrożenia wynikające z ekstremalnych zjawisk atmosferycznych.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z DOLNOŚLĄSKIEGO RPO !!!

(Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego RPO WD 2014-2020)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>