Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Regionalne Programy Operacyjne

Działanie I. 1.4: RPO Dolnośląskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego (RPO WD)

Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia Priorytet inwestycyjny:
Internacjonalizacja przedsiębiorstw.

Cel szczegółowy:
Zdobycie nowych rynków zbytu oraz budowanie rozpoznawalności marki Dolnego Śląska.

Kierunki wsparcia
Finansowane będą inwestycje przedsiębiorstw w zakresie internacjonalizacji, np. dostosowanie produkcji do wymagań rynku zagranicznego, tworzenie działów obsługi eksportu, certyfikacji, logistyka. Uzupełnieniem przedsięwzięć związanych ze wzrostem eksportu i zdobywaniem nowych rynków zbytu może być wsparcie doradcze.

Realizowane będą działania ukierunkowane na promocję przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych (w tym m.in. branż rolno-spożywczych), a także na wzmocnienie wizerunku dolnośląskiej gospodarki, obejmujące m.in. promocję gospodarczą i turystyczną i kulturalną regionu (w wymiarze krajowym i międzynarodowym), w tym również poprzez działania medialne (informacyjne, promocyjne, edukacyjne).

Priorytet inwestycyjny może zostać objęty zasadami pomocy publicznej.

Potencjalni beneficjenci i grupy docelowe:
- MŚP;
- IOB;
- NGO;
- LGD;
- podmioty zarządzające klastrami posiadające osobowość prawną;
- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
- jednostki organizacyjne jst;
- grupy producentów rolnych;
- wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z DOLNOŚLĄSKIEGO RPO !!!

(Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego RPO WD 2014-2020)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>