Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Regionalne Programy Operacyjne

Działanie I. 1.2: RPO Dolnośląskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego (RPO WD)

Rozwój innowacyjności i działalności B+R przedsiębiorstw z wykorzystaniem potencjału naukowego regionu. Priorytet inwestycyjny:
Innowacyjne przedsiębiorstwa.

Cel szczegółowy:
Rozwój innowacyjności i działalności B+R przedsiębiorstw z wykorzystaniem potencjału naukowego regionu.

Kierunki wsparcia
Wsparcie będzie się koncentrować na pracach B+R w przedsiębiorstwach, w tym prowadzonych we współpracy z jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi, IOB lub podmiotami leczniczymi (np. w obszarach innowacyjnych metod diagnozowania i terapii chorób cywilizacyjnych) oraz w ramach inicjatyw klastrowych, umożliwiających w szczególności realizację regionalnych inteligentnych specjalizacji.

Finansowany będzie także rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego, służącego działalności innowacyjnej m.in. utworzenie centrów badawczo – rozwojowych np. zakup aparatury specjalistycznej i urządzeń laboratoryjnych. Wsparcie przedsiębiorstw obejmować będzie także wdrożenie własnych lub zakupionych wyników badań naukowych/technologii oraz praw do własności intelektualnej związanej z wdrażanym produktem lub usługą, w tym nowe inwestycje obejmujące zastosowanie nowych, innowacyjnych w skali regionu rozwiązań w szczególności technologicznych w produkcji i usługach, np. prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko.

Zwiększenie aktywności innowacyjnej MŚP może być realizowane poprzez instrument typu „Bon na innowacje” (dla projektów o małej skali).

Ponadto, zakłada się finansowanie profesjonalnych usług proinnowacyjnych i podstawowych (zgodnych z RSI), świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu. Usługi te powinny w sposób kompleksowy przyczyniać się do wspierania procesów innowacji (od badań do komercjalizacji). W ograniczonym zakresie wspierane będą projekty IOB dotyczące rozwoju niezbędnej infrastruktury udostępnianej przedsiębiorcom (w tym laboratoriów) na potrzeby działalności innowacyjnej. Uzupełnieniem przedsięwzięć związanych z rozwojem potencjału B+R będzie finansowanie działań związanych z podnoszeniem kwalifikacji kadr przedsiębiorstw z zakresu wykorzystania infrastruktury B+R, czy realizacji procesu innowacyjnego.

W RPO mogą być finansowane przedsięwzięcia do kwot zakładanych w linii demarkacyjnej pomiędzy programami regionalnymi i krajowymi. Przedsięwzięcia o większej wartości będą realizowane w POIR.

Priorytet inwestycyjny może zostać objęty zasadami pomocy publicznej.

Potencjalni beneficjenci i grupy docelowe:
- przedsiębiorcy;
- IOB, w tym organizacje pozarządowe;
- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
- jednostki organizacyjne jst;
- podmioty lecznicze;
- podmioty zarządzające klastrami posiadające osobowość prawną;
- konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi lub spółkami celowymi tworzonymi przez jednostki naukowe lub uczelniami/szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi lub jednostkami badawczo-rozwojowymi.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z DOLNOŚLĄSKIEGO RPO !!!

(Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego RPO WD 2014-2020)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>