Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Program Operacyjny Polska Wschodnia

PO PW

Program Operacyjny Polska Wschodnia (PO PW) jest dodatkowych instrumentem wsparcia przedsiębiorstw z pięciu województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Na działania Programu Operacyjnego Polska Wschodnia przewidziano do rozdysponowania 2 mld EUR!

Poniżej przedstawiamy Osie priorytetowe Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (PO PW) 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA I - INNOWACYJNA POLSKA WSCHODNIA
OŚ PRIORYTETOWA II - PRZEDSIĘBIORCZA POLSKA WSCHODNIA
OŚ PRIORYTETOWA III - NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA
OŚ PRIORYTETOWA IV - PONADREGIONALNA INFRASTRUKTURA KOLEJOWA
OŚ PRIORYTETOWA V - POMOC TECHNICZNA

Oś Priorytetowa I - Innowacyjna Polska Wschodnia

Innowacyjna Polska Wschodnia – I Oś priorytetowa Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020

Oś priorytetowa I obejmuje swoim zakresem interwencji cel tematyczny 1, priorytet inwestycyjny 1.2 promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, budowanie sieci współpracy pomiędzy firmami, ośrodkami naukowo-badawczymi, ośrodkami akademickimi w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych i aplikacji z dziedziny usług publicznych, tworzenie sieci, pobudzanie popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację.

Priorytet inwestycyjny 1.2: Zwiększenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie B+R.

Oś Priorytetowa II - Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Przedsiębiorcza Polska Wschodnia– II Oś priorytetowa Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020

Oś priorytetowa II obejmuje swoim zakresem interwencji cel tematyczny 3, priorytety inwestycyjne:

3.1 promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz wspieranie tworzenia nowych firm, z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości;

3.2. opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu internacjonalizacji;

3.3 wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług.

PRIORYTET INWESTYCYJNY 3.1 Stworzenie warunków sprzyjających powstawaniu MŚP w Polsce Wschodniej.
PRIORYTET INWESTYCYJNY 3.2 Wzrost internacjonalizacji MŚP z makroregionu Polski Wschodniej.
PRIORYTET INWESTYCYJNY 3.3 Wzmocnienie powiązań kooperacyjnych w makroregionie Polski Wschodniej.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!


POZYSKAMY CI DOTACJĘ Z PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA!!!
(Program Operacyjny Polska Wschodnia (PO PW) 2014-2020)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>