Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Program Operacyjny Polska Wschodnia

Działanie I. 1.2: PO PW

Wzrost internacjonalizacji MŚP z makroregionu Polski Wschodniej.

Priorytet inwestycyjny 3.2
Wzrost internacjonalizacji MŚP z makroregionu Polski Wschodniej.

Cel szczegółowy
Wzrost internacjonalizacji MŚP z makroregionu Polski Wschodniej.

We współczesnej gospodarce światowej charakteryzującej się m.in. intensyfikacją międzynarodowej integracji gospodarczej rośnie znaczenie umiędzynarodowienia działalności firm. Globalizacja, a wraz z nią globalna konkurencja, koncentracja własności i kapitału, wzrost znaczenia gospodarki opartej na kapitale intelektualnym i szybki rozwój technologii informatycznych i telekomunikacji powodują, że współczesne przedsiębiorstwo musi podjąć wyzwanie dostosowania się do nowych wymagań globalnego rynku29. Ponadto operacje międzynarodowe przekładają się często na przyspieszoną akumulację wiedzy i doświadczenia, a także na korzyści skali (mechanizm „uczenia się przez eksport”). Udział przedsiębiorstw w wymianie międzynarodowej jest również jednym z ważnych czynników mogących poprawić ich szeroko pojętą efektywność oraz konkurencyjność, zarówno dzięki obniżeniu kosztów produkcji i powiększeniu przychodów, jak i większym możliwościom absorpcji postępu technicznego i organizacyjnego. Co więcej, aktywność eksportowa jest sposobem na uniezależnienie się firm od często niedostatecznego poziomu popytu wewnętrznego, co stanowi istotne ograniczenie dla rozwoju działalności gospodarczej w Polsce Wschodniej. Liczba małych i średnich firm z makroregionu wschodniego biorących udział w wymianie międzynarodowej jest relatywnie niewielka. Tylko 14,4% polskich firm eksportujących ma swoją siedzibę w Polsce Wschodniej. Zagraniczna wymiana handlowa w makroregionie jest zdecydowanie mniejsza niż w innych regionach kraju.

W związku z powyższym zwiększenie skali eksportu jest jednym z ważniejszych wyzwań dla makroregionalnej gospodarki. Dlatego też konieczne jest skierowanie wsparcia stymulującego działalność przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, którego celem będzie wzrost internacjonalizacji MŚP z makroregionu Polski Wschodniej. Tym samym oczekiwanym efektem wsparcia w ramach PI .3.2 będzie wzrost przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów na eksport z Polski Wschodniej.

Przykładowe typy projektów w ramach PI 3.2:

• Wsparcie internacjonalizacji MŚP
Wsparcie zostanie skierowane na rzecz wzrostu internacjonalizacji MŚP z makroregionu Polski Wschodniej, w szczególności w ramach kluczowych ponadregionalnych specjalizacji gospodarczych wskazanych w SRSG PW Obejmować ono będzie kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę działania doradcze na rzecz zwiększenia zagranicznej wymiany handlowej sektora MŚP z Polski Wschodniej, związane m. in. z doradztwem w zakresie opracowania strategii wejścia na rynek zagraniczny, analizą rynku docelowego, mając na celu dostarczenie wiedzy niezbędnej do wejścia na rynek zagraniczny, przedstawienie możliwych i optymalnych kanałów dystrybucji, wyselekcjonowaniem oraz nawiązaniem kontaktów z partnerami zagranicznymi, jak również organizacją spotkań bezpośrednich (z możliwą obsługą asysty oraz tłumacza).

Istotnym aspektem działania jest wsparcie MŚP chcących rozpocząć lub rozszerzyć działalność eksportową poprzez doprowadzenie zainteresowanego podmiotu do etapu negocjacji handlowych, pomocy w ich przeprowadzeniu, jak również pomocy na późniejszym etapie związanej m.in. z usługami PR i marketingowymi, pomocą przy uzyskaniu certyfikatów, doradztwem prawnym i handlowym.

Wsparcie w szczególności adresowane będzie do MŚP inicjujących działalność związaną z internacjonalizacją na danym rynku. W celu maksymalizacji efektów interwencji działaniami doradczymi objęte zostaną również MŚP w procesie dalszej ekspansji na rynkach zagranicznych. Dodatkowo w ramach internacjonalizacji wspierane będą działania , które ogniskować będą się wokół udziału przedsiębiorców w krajowych i międzynarodowych targach gospodarczych i branżowych, wynikające z ich indywidualnego zapotrzebowania.

• Wsparcie internacjonalizacji klastrów w zakresie B+R+I
W ramach działania wsparciem objęte zostaną działania związane z internacjonalizacją klastrów w zakresie B+R+I (m.in. z tworzeniem sieci międzynarodowych powiązań kooperacyjnych, wymianą specjalistów, udział w międzynarodowych zespołach badawczych, opracowaniem międzynarodowych projektów, prowadzących do przygotowania i złożenia wspólnych wniosków do programów międzynarodowych, organizację lub udział członków inicjatywy klastrowej w międzynarodowych seminariach, konferencjach, giełdach technologii lub warsztatach, związanych tematycznie z profilem działalności klastra) mające na celu wymianę doświadczeń, intensyfikację transferu technologii oraz przepływ wiedzy i informacji pomiędzy ośrodkami przemysłowymi i naukowymi zlokalizowanymi w rożnych krajach i regionach.

Potencjalni beneficjenci i grupy docelowe:
- przedsiębiorcy,
- ponadregionalne inicjatywy klastrowe.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!


POZYSKAMY CI DOTACJĘ Z PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA!!!
(Program Operacyjny Polska Wschodnia (PO PW) 2014-2020)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>