Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Program Operacyjny Polska Wschodnia

Działanie I. 1.1: PO PW

Zwiększenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie B+R.

Priorytet inwestycyjny 1.2
Zwiększenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie B+R.

Cel szczegółowy
Zwiększenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie B+R.

Jedną z barier rozwojowych Polski Wschodniej jest niska innowacyjność gospodarki przejawiająca się m.in. niskim poziomem uczestnictwa ośrodkow B+R w procesie tworzenia i dyfuzji innowacji do sektora przedsiębiorstw, małym zainteresowaniem firm wspołpracą z regionalnym zapleczem B+R, problemami z wdrażaniem innowacji przez przedsiębiorstwa. Dlatego też konieczne jest skierowanie wsparcia stymulującego działalność innowacyjną poprzez tworzenie warunkow dla prowadzenia działalności B+R. Oczekiwanymi efektami wsparcia będą zwiększenie nakładow prywatnych na działalność B+R, oraz zwiększenie stosowania innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach w zakresie rozwoju produktu i usług.

Przykładowe typy projektów w ramach PI 1.2:

• Wsparcie na rzecz przedsiębiorstw w zakresie działalności B+R+I

W ramach działania wsparciem objęte zostaną projekty służące wzmacnianiu zdolności innowacyjnej przedsiębiorstw i transferu technologii, głownie w ramach inteligentnych specjalizacji. Wspierane będą projekty wdrażania innowacji, które wymagać będą przeprowadzenia prac B+R (wykonanych przez własne zaplecze rozwojowe lub nabyte od innych jednostek z makroregionu bądź pozostałych części kraju, jak również i zagranicy). Prace takie służyć mają opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów (innowacje produktowe) i procesów (innowacje procesowe). W ramach realizowanych projektów dopuszczalny będzie zakup oraz montaż maszyn, jak i urządzeń technicznych, narzędzi, przyrządów oraz wyposażenia, o ile służyć to będzie wdrażaniu innowacji, będących przedmiotem przeprowadzanych prac B+R. Projekty mające na celu wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach obejmować będą mogły swoim zakresem także stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego, służącego działalności innowacyjnej oraz związanej z wdrażaną innowacją. Projekty polegające na wdrażaniu innowacji będą mogły być realizowane zarówno przez pojedyncze przedsiębiorstwa, jak i ich konsorcja oraz ponadregionalne inicjatywy.

W przypadku konsorcjum tworzonego z partnerami spoza makroregionu, jego liderem musi być zawsze przedsiębiorca posiadający swoją siedzibę w Polsce Wschodniej.

• Zwiększenie potencjału instytucji otoczenia biznesu do świadczenia usług na rzecz przedsiębiorstw w zakresie działalności innowacyjnej, B+R i wdrożeniowej.

Wspieranie efektywnej i innowacyjnej przedsiębiorczości wymaga istnienia profesjonalnego zaplecza instytucjonalnego w postaci ośrodków innowacji i przedsiębiorczości. Doświadczenia światowe wskazują, że ośrodki innowacji silnie wpisują się we współczesną logikę rozwoju ekonomicznospołecznego, stanowiąc infrastrukturę gospodarki wiedzy25. Funkcjonowanie efektywnego ośrodka innowacji powinno dotyczyć tworzenia całkowicie nowych możliwości związanych z komercjalizacją wiedzy. Ośrodki innowacji pełnią funkcje pośrednictwa w dostępie regionalnych firm do zewnętrznych zasobów wiedzy, doradztwa, finansów, nawiązywania współpracy z różnymi partnerami firm. Inną ważną ich rolą jest pomoc dla firm obejmująca diagnozowanie potrzeb, transfer i adaptację obcych rozwiązań do warunków firm. Dlatego też interwencja zostanie skierowana do istniejących na terenie Polski Wschodniej ośrodków innowacji, w szczególności wspartych w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Takie podejście zapewnia większą koncentrację środków i spójność z inwestycjami publicznymi, które dokonano w ramach PO RPW 2007-2013. Wybór projektów następować będzie w procedurze konkursowej na podstawie przyjętych kryteriów oceny.

Potencjalni beneficjenci i grupy docelowe:
- przedsiębiorcy i ich konsorcja
- ponadregionalne inicjatywy klastrowe
- konsorcja członkow ponadregionalnych inicjatyw klastrowych
- ośrodki innowacji (typu parki naukowo-technologiczne, parki naukowe, parki technologiczne, inkubatory technologiczne, centra transferu technologii).

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!


POZYSKAMY CI DOTACJĘ Z PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA!!!
(Program Operacyjny Polska Wschodnia (PO PW) 2014-2020)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>