Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

PO IR
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) będzie wspierał prowadzenie badań naukowych, rozwój nowych, innowacyjnych technologii oraz działania na rzecz podnoszenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Na działania Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój przewidziano do rozdysponowania ponad 8,5 mld EUR!

Poniżej przedstawiamy Osie priorytetowe Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA I - WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ KONSORCJA NAUKOWO-PRZEMYSŁOWE
OŚ PRIORYTETOWA II - WSPARCIE INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH
OŚ PRIORYTETOWA III - WSPARCIE OTOCZENIA I POTENCJAŁU INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW
OŚ PRIORYTETOWA IV - ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO

Oś Priorytetowa I - Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe

Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe – I Oś priorytetowa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

W ramach osi wspierane są projekty realizowane na terenie całego kraju, z uwzględnieniem specyficznych uwarunkowań dotyczących wspierania innowacji w przedsiębiorstwach. Przekrojowy charakter ww. projektów nie uzasadnia dzielenia interwencji pomiędzy dwie kategorie regionów. W przypadku spełnienia przez wsparcie przesłanek wystąpienia pomocy publicznej - będzie ono udzielane z uwzględnieniem właściwych przepisów o pomocy publicznej.
Oś priorytetowa I PO IR obejmuje jeden cel tematyczny (1) oraz realizuje jeden priorytet inwestycyjny (1.2). Oś priorytetowa jest skoncentrowana na wspieraniu projektów B+R realizowanych przez przedsiębiorstwa lub konsorcja naukowo-przemysłowe. Finansowanie osi priorytetowej jest realizowane wyłącznie ze środków priorytetu inwestycyjnego 1.2, który jest właściwy do wspierania projektów B+R przedsiębiorstw. Wsparcie prac B+R prowadzonych przez przedsiębiorstwa powinno mieć horyzontalny charakter umożliwiając przedsiębiorstwom współfinansowanie innowacyjnych pomysłów we wszystkich sektorach, co nie wyklucza koncentracji wsparcia na obszarach określonych jako inteligentne specjalizacje.

Priorytet inwestycyjny 1.2
Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje oraz rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i instytucjami szkolnictwa wyższego, w szczególności w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, aplikacji z dziedziny usług publicznych, tworzenia sieci, pobudzania popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu Oś Priorytetowa II - Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach – II Oś priorytetowa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

W ramach osi wspierane są projekty realizowane na terenie całego kraju, z uwzględnieniem specyficznych uwarunkowań dotyczących wspierania innowacji w przedsiębiorstwach. Charakter ww. projektów nie uzasadnia dzielenia interwencji pomiędzy dwie kategorie regionów, w ramach odrębnych osi priorytetowych.
W realizację II osi PO IR zaangażowane będą środki finansowe dwóch, komplementarnych celów tematycznych (CT 1 i CT 3), co umożliwi efektywniejsze wspieranie wdrożeń wyników prac B+R, innowacji oraz rozwój rynku kapitału podwyższonego ryzyka w ramach osi. W przypadku spełnienia przez wsparcie przesłanek wystąpienia pomocy publicznej - będzie ono udzielane z uwzględnieniem właściwych przepisów o pomocy publicznej.
W wybranych działaniach, realizowanych w II osi PO IR, przewiduje się możliwość kwalifikowania wydatków na rozwój kadr (w ramach cross financingu).

Priorytet inwestycyjny 1.2
Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje oraz rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i instytucjami szkolnictwa wyższego, w szczególności w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, aplikacji z dziedziny usług publicznych, tworzenia sieci, pobudzania popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu.

Priorytet inwestycyjny 3.1
Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym poprzez inkubatory przedsiębiorczości.

Oś Priorytetowa III - Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw

Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw – III Oś priorytetowa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

W ramach osi wspierane są projekty realizowane na terenie całego kraju, z uwzględnieniem specyficznych uwarunkowań dotyczących rozwoju otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności innowacyjnej. Przekrojowy charakter ww. projektów nie uzasadnia dzielenia interwencji pomiędzy dwie kategorie regionów.
W realizację III osi PO IR zaangażowane będą środki finansowe dwóch, komplementarnych celów tematycznych (CT 1 i CT 3), co umożliwi efektywniejsze wspieranie otoczenia innowacyjnych przedsiębiorstw, współpracy w zakresie działalności B+R+I, internacjonalizacji innowacyjnych MŚP oraz projektów systemowych w ww. zakresie.
W przypadku spełnienia przez wsparcie przesłanek wystąpienia pomocy publicznej – jest ono udzielane z uwzględnieniem właściwych przepisów o pomocy publicznej.
W wybranych instrumentach realizowanych w III osi PO IR przewiduje się możliwość kwalifikowania wydatków na rozwój kadr (w ramach cross financingu).

Priorytet inwestycyjny 1.2
Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje oraz rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i instytucjami szkolnictwa wyższego, w szczególności w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, aplikacji z dziedziny usług publicznych, tworzenia sieci, pobudzania popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu.

Priorytet inwestycyjny 3.2
Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu internacjonalizacji.

Priorytet inwestycyjny 3.4
Wpieranie zdolności MŚP do angażowania się w proces wzrostu na rynkach regionalnych, krajowych i międzynarodowych oraz w procesy innowacji.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKAMY CI DOTACJĘ Z PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ!!!
(Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>