Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Działanie I. 1.4
Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności innowacyjnej

Priorytet inwestycyjny 1.2
Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje oraz rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i instytucjami szkolnictwa wyższego, w szczególności w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, aplikacji z dziedziny usług publicznych, tworzenia sieci, pobudzania popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu.

Cel szczegółowy
Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności innowacyjnej
W Polsce niewiele przedsiębiorstw prowadzi działalność innowacyjną oraz realizuje projekty B+R. Potencjał firm do współpracy z sektorem nauki jest na niskim poziomie. Firmy w niewystarczającym stopniu uczestniczą w porozumieniach, konsorcjach, inicjatywach klastrowych, co utrudnia przepływ wiedzy pomiędzy nimi.
Konieczna jest także realizacja działań przyczyniających się do wzrostu wykorzystania metod ochrony patentowej wynalazków przez przedsiębiorstwa w Polsce.
Istotnym elementem systemu wsparcia innowacyjności polskiej gospodarki są instytucje otoczenia biznesu. W ostatnich latach następował systematyczny wzrost liczby ośrodków innowacji i przedsiębiorczości. Ich działalność można uznać za dość dobrze rozwiniętą, choć wymagającą dalszej profesjonalizacji. Konieczna jest poprawa funkcjonowania poszczególnych typów IOB, a także konsolidacja i lepsza koordynacja całego systemu. Działalność IOB powinna w większym stopniu podlegać mechanizmom rynkowym i umożliwiać samofinansowanie tych podmiotów. Ponadto istotne znaczenie dla stworzenia przyjaznego otoczenia innowacyjnych przedsiębiorstw mają działania, służące monitorowaniu oraz koordynacji różnych procesów, instrumentów wsparcia, np. związanych z funkcjonowaniem IOB oraz klastrów w Polsce.

Przykładowe typy projektów w ramach PI 1.2:

• Wsparcie rozwoju otwartych innowacji
W celu pobudzenia współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami w zakresie dzielenia się wiedzą i tworzenia nowych rozwiązań, wspierane są projekty polegające na rozwoju otwartych innowacji. Otwarta innowacyjność bazuje na tworzeniu partnerstw pomiędzy dużymi przedsiębiorstwami a MŚP dla jak najlepszego wykorzystywania wewnętrznych i zewnętrznych zasobów, technologii oraz wiedzy. Finansowanie obejmuje inicjowanie kooperacji (koszty usług pośrednictwa i doradztwa), jej prowadzenie oraz zastosowanie nowego rozwiązania w praktyce gospodarczej. W ramach instrumentu możliwa jest realizacja projektów polegających na tworzeniu platform współpracy, które przyczynią się do pobudzenia i ułatwienia transferu technologii oraz know-how pomiędzy dużymi firmami a sektorem MSP.
Istotną rolę w inicjowaniu takiej współpracy odegrać może podmiot pełniący funkcję brokera innowacji, który zbiera z dużych firm niewykorzystane pomysły oraz identyfikuje MSP zainteresowane dalszym rozwojem i komercjalizacją tej wiedzy.
• Wsparcie ochrony własności przemysłowej przedsiębiorstw
Wsparcie kierowane jest na uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej (z wyłączeniem kosztów zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego dotyczącego ochrony na terytorium Polski) oraz realizację ochrony własności przemysłowej, a także prowadzenie analiz czystości patentowej (freedom-to-operate), które są niezbędnym elementem skutecznej komercjalizacji technologii. Wsparcie obejmuje również popularyzację korzyści wynikających z ochrony własności przemysłowej oraz działania zmierzające do wzmocnienia pozycji polskich przedsiębiorstw w sporach dotyczących ochrony własności przemysłowej prowadzonych w sądach międzynarodowych.
Wsparcie realizowane jest w trybie konkursowym i systemowym. Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw w zakresie wykorzystania instrumentów ochrony własności intelektualnej jest realizowane w trybie konkursowym. W ramach projektu systemowego realizowane są działania polegające na prowadzeniu analiz patentowych, mające na celu podniesienie poziomu świadomości przedsiębiorstw w zakresie korzyści płynących z uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej.
• Stymulowanie współpracy nauki z biznesem – bony na innowacje
Bony na innowacje umożliwiają rozwijanie kontaktów MŚP prowadzących działalność produkcyjną lub usługową z jednostkami naukowymi. Przedmiotem wsparcia jest zakup usługi związanej z opracowaniem nowego produktu lub usługi, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo znaczącym ulepszeniem wyrobu lub technologii produkcji.

Wsparcie obejmuje projekty:
• dotyczące innowacji realizowanych przez firmy przemysłowe,
dotyczące innowacji w sektorze usług, o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego, dotyczące innowacji nietechnologicznych.
Usługi nabywane z wykorzystaniem bonów na innowacje powinny uwzględniać kontekst lokalny obszaru funkcjonowania przedsiębiorstwa, specyfikę tego przedsiębiorstwa, w tym potencjał produkcyjny oraz uwarunkowania w jakich ono funkcjonuje (wsparcie „szyte na miarę”). Projekty realizowane w ramach tego instrumentu powinny umożliwiać włączanie w proces tworzenia nowych produktów i usług ich końcowych użytkowników, w celu zbadania odbioru projektowanych innowacji przez rynek.
• Rozwój i profesjonalizacja proinnowacyjnych usług IOB
Celem instrumentu współfinansowanie świadczenia usług proinnowacyjnych przez instytucje otoczenia biznesu. Usługi te powinny być dostosowane do potrzeb odbiorców oraz w sposób kompleksowy przyczyniać się do powstawania innowacji (od badań do komercjalizacji).

Finansowanie obejmuje:
- świadczenie usług proinnowacyjnych na rzecz przedsiębiorstw sektora MŚP,
- rozwój kadr instytucji otoczenia biznesu, służący podniesieniu jakości świadczonych usług, zwiększeniu ich efektywności lub ukierunkowaniu działalności IOB na rozwój inteligentnych specjalizacji,
- przygotowanie koncepcji świadczenia usług o charakterze proinnowacyjnym, w tym testowanie nowych rodzajów usług,
- niezbędne do realizacji usług proinnowacyjnych inwestycje w infrastrukturę i aparaturę badawczo-rozwojową, w szczególności w podmiotach takich jak: parki naukowo-technologiczne oraz inkubatory technologiczne,
- diagnozowanie i stałe monitorowanie popytu na proinnowacyjne usługi IOB.

• Wsparcie rozwoju klastrów – budowa systemu krajowych klastrów kluczowych
W ramach PO IR zakłada się realizację działań systemowych związanych z przygotowaniem systemu wyłaniania krajowych klastrów kluczowych, budową krajowego systemu informacji o IOB i klastrach, ich monitoringiem i ewaluacją. Działania w tym zakresie są podejmowane z uwagi na wysoki potencjał innowacyjny krajowych klastrów kluczowych, co uzasadnia objęcie wsparciem projektów realizowanych przez ich koordynatorów w zakresie internacjonalizacji oraz rozwoju współpracy z podmiotami zewnętrznymi (w tym projekty związane z marketingiem, brandingiem, sieciowaniem krajowym i międzynarodowym).
• Wsparcie przedsiębiorstw i jednostek naukowych w przygotowaniu do udziału w programach międzynarodowych
Celem instrumentu jest zwiększenie partycypacji polskich MŚP oraz jednostek naukowych w międzynarodowych programach na rzecz rozwoju innowacyjności oraz wsparcia działalności B+R, takich jak Horyzont 2020, COSME. Instrument nakierowany jest na zwiększenie świadomości sektora nauki i biznesu w zakresie możliwości skorzystania ze wsparcia oferowanego w ramach programów międzynarodowych. Działanie obejmuje stałą promocję programów międzynarodowych, monitoring udziału polskich beneficjentów w tych programach oraz finansowanie kosztów przygotowania i udziału w programach.

Potencjalni beneficjenci i grupy docelowe:
- przedsiębiorstwa
- konsorcja przedsiębiorstw
- jednostki naukowe
- uczelnie
- instytucje otoczenia biznesu
- Specjalne Strefy Ekonomiczne
- koordynatorzy klastrów
- jednostki administracji publicznej, w tym ich jednostki organizacyjne, lub wyłonione podmioty odpowiadające za realizację działań o charakterze systemowym.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKAMY CI DOTACJĘ Z PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ!!!
(Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>