Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Działanie I. 1.2
Zwiększenie nakładów polskich przedsiębiorstw na działalność innowacyjną

Priorytet inwestycyjny 1.2
Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje oraz rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i instytucjami szkolnictwa wyższego, w szczególności w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, aplikacji z dziedziny usług publicznych, tworzenia sieci, pobudzania popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu.

Cel szczegółowy
Zwiększenie nakładów polskich przedsiębiorstw na działalność innowacyjną


Wsparcie realizowane w ramach PI 1.2 w II osi priorytetowej skierowane jest do przedsiębiorstw w celu finansowania wdrożeń wyników prac B+R, które stanowią kluczowy element przekształcania wiedzy w nowe produkty, usługi i technologie. W porównaniu do prac B+R, skuteczność wdrożenia jest związana z dużo mniejszym ryzykiem i uwarunkowana czynnikami o charakterze rynkowym, związanymi m.in. ze strategią realizowaną przez firmę, marketingiem nowych produktów i usług. Mając na uwadze charakter ryzyka występującego w projektach wdrożeniowych, uzasadnione jest ich wsparcie z wykorzystaniem zwrotnych instrumentów finansowych. W związku z tym w II osi priorytetowej PO IR przewiduje się ich wsparcie ww. typów projektów z wykorzystaniem instrumentów zwrotnych lub mieszanych (dotacyjno-zwrotnych).
Ponadto w ramach PI 1.2 w II osi PO IR wspierane są inwestycje przedsiębiorstw w zakresie rozwoju bazy infrastrukturalnej do prowadzenia działalności B+R, która jest niezbędna dla realizacji zaplanowanych przez przedsiębiorcę projektów badawczo-rozwojowych.

Przykładowe typy projektów w ramach PI 1.2:

• Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Wsparcie służy zapełnieniu luki finansowej pomiędzy etapem prowadzenia przez przedsiębiorstwo prac badawczo-rozwojowych a wprowadzeniem nowego produktu na rynek. Wsparcie może być w szczególności przeznaczone na wdrożenie wyników prac B+R uzyskanych w wyniku realizacji projektów współfinansowanych ze środków I osi priorytetowej programu.
Postępująca globalizacja wskazuje, że trwały rozwój gospodarczy może zostać zapewniony jedynie poprzez budowanie przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność opartą na innowacyjnych rozwiązaniach. Niewystarczające środki własne oraz trudności w dostępie do zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji ograniczają możliwości przedsiębiorstw do prowadzenia działalności w zakresie B+R, a tym samym wdrożenia nowych rozwiązań pozwalających na wzmocnienie ich konkurencyjnej pozycji. Wsparcie w zakresie wdrożeń wyników prac B+R przyczyni się do zwiększenia wykorzystania tych prac przez przedsiębiorstwa, a także przyspieszy proces budowy gospodarki opartej na wiedzy.
Wsparcie ukierunkowane jest na projekty, obejmujące wdrożenie technologii opracowanej przez przedsiębiorcę lub nabytej (posiadającej postać wyników prac B+R) oraz uruchomienie na jej podstawie produkcji towarów lub świadczenie usług. Elementem projektu może być przeprowadzenie prac rozwojowych w celu dostosowania technologii do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy. Wsparcie w zakresie wdrożeń wyników prac B+R przyczyni się do zwiększenia wykorzystania tych prac przez przedsiębiorstwa, a także przyspieszy proces budowy gospodarki opartej na wiedzy.
• Tworzenie warunków infrastrukturalnych dla prowadzenia działalności B+R przez przedsiębiorstwa
W ramach tego etapu prac B+R dokonana zostanie weryfikacja nowego rozwiązania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych i operacyjnych.
Przedsiębiorstwo może przeprowadzić prace badawczo-rozwojowe samodzielnie i przy wykorzystaniu własnych zasobów lub może współpracować w tym zakresie z podmiotem zewnętrznym (jednostką naukową, innym przedsiębiorstwem, siecią naukową, konsorcjum naukowo-przemysłowym itp.).
Realizacja przedmiotowego instrumentu zapewni przedsiębiorcy możliwość doprowadzenia rozwiązania będącego przedmiotem projektu do etapu, kiedy będzie można go skomercjalizować w postaci produktu/usługi/technologii/procesu.
Przewiduje się, że wsparcie będzie udzielane w formie dotacji, a poziom zaangażowania środków publicznych będzie uzależniony od fazy prac B+R (poziomu ryzyka).
• Kredyt na innowacje technologiczne
Wsparcie jest skierowane do MŚP i obejmuje projekty polegające na wdrażaniu innowacji o charakterze technologicznym. Wsparcie może być w szczególności przeznaczone na wdrożenie wyników prac B+R uzyskanych w wyniku realizacji projektów współfinansowanych ze środków I osi priorytetowej programu. Kredyt na innowacje technologiczne przyczyni się do zwiększenia dostępu przedsiębiorstw do komercyjnych źródeł finansowania – kredytów dystrybuowanych przez sieci banków komercyjnych, które finansują wdrożenie nowej technologii w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Kredyt może zostać wykorzystany na zakup nowej technologii oraz na pokrycie kosztów wdrożenia nowej technologii, prowadzącego do wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów lub usług.
• Fundusz gwarancyjny dla wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw
Fundusz Gwarancyjny zapewnia gwarancje dla podmiotów finansujących projekty polegające na wdrożeniu wyników prac B+R w działalności gospodarczej. Do podmiotów takich należą banki, udostępniające kapitał w formie kredytów, lub też same przedsiębiorstwa, inwestujące własne środki w uruchomienie produkcji i sprzedaży pierwszej partii innowacyjnych wyrobów lub świadczenia usług, będących wynikiem prac B+R. Cechą najważniejszą gwarancji jest to, że finansowanie projektu innowacyjnego następuje ze środków prywatnych, a gwarant wypłaca środki publiczne jedynie wtedy, gdy przedsięwzięcie gospodarcze nie powiodło się. Przejęcie przez fundusz gwarancyjny części ryzyka tworzy zachętę do angażowania się kapitału prywatnego w finansowanie innowacyjnych projektów oraz przynosi efekt w postaci dźwigni finansowej.
Wsparcie w postaci gwarancji może być prowadzone z wykorzystaniem doświadczeń w realizacji programów przez Europejski Fundusz Inwestycyjny.

Potencjalni beneficjenci i grupy docelowe:
- przedsiębiorstwa
- koordynatorzy klastrów1
- fundusz funduszy

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!
POZYSKAMY CI DOTACJĘ Z PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ!!!
(Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>