Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Działanie I. 1.5
Priorytet inwestycyjny 3.2
Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu internacjonalizacji

Cel szczegółowy
Wzrost umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw

Pozytywnym trendem jest zwiększenie aktywności polskich firm na rynkach zagranicznych. Poziom aktywności jest uwarunkowany wielkością przedsiębiorstwa, branżą lub sektorem, w którym działa. Jednocześnie wciąż konieczna jest realizacja działań, które ułatwią MŚP oferowanie produktów i usług na rynkach zagranicznych. W szczególności dotyczy to przedsiębiorstw innowacyjnych, gdyż poszerzenie rynków zbytu dla nowych produktów i usług wpływa na opłacalność działalności B+R+I.
Dlatego też wsparcie z zakresu internacjonalizacji, realizowane w PO IR w ramach PI 3.2, skierowane jest do innowacyjnych przedsiębiorstw. Finansowanie koncentruje się na projektach, które skutkują nawiązywaniem przez przedsiębiorstwa kontaktów z zagranicznymi kontrahentami i inwestorami, w tym za pośrednictwem instytucji otoczenia biznesu. Ponadto realizowane są projekty systemowe, służące zapewnieniu dostępu do wiedzy na temat umiędzynarodowienia działalności MŚP oraz promujące tego typu działalność.

Przykładowe typy projektów w ramach PI 3.2:

• Wsparcie internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
Finansowanie dotyczy projektów konkursowych i systemowych, obejmujących działania takie jak:

- programy promocji, służące zwiększeniu dostępu przedsiębiorstw sektora MŚP do tradycyjnych oraz perspektywicznych rynków, ukierunkowane na sektory gospodarki o najwyższym potencjale eksportowym;
- wsparcie instytucji otoczenia biznesu w zakresie działań przyczyniających się do internacjonalizacji MŚP (np. poprzez tworzenie partnerstw pomiędzy polskimi i zagranicznymi IOB, tworzenie narzędzi informatycznych promujących ofertę lokatorów IOB na rynkach międzynarodowych, udział IOB w imprezach o charakterze wystawienniczym i kooperacyjnym za granicą);
- świadczenie na rzecz innowacyjnych przedsiębiorstw sektora MŚP specjalistycznych usług doradczych z zakresu internacjonalizacji (w tym m.in. coaching, mentoring, wsparcie firm w rozwoju działalności w wiodących zagranicznych IOB, wsparcie przedsiębiorstw w ubieganiu się o realizację zamówień publicznych za granicą, w poszukiwaniu zagranicznych inwestorów kapitałowych i kontrahentów);
- prowadzenie kampanii informacyjnej, promującej podejmowanie działalności międzynarodowej przez MŚP;
- zwiększenie dostępu do źródeł informacji na temat rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej za granicą oraz prowadzenie specjalistycznych szkoleń w formie e-learning’u;
- prowadzenie badań wśród eksporterów i potencjalnych eksporterów oraz systematycznego monitoringu trendów na rynkach globalnych w zakresie specjalizacji.

Potencjalni beneficjenci i grupy docelowe:
- przedsiębiorstwa (MŚP)
- instytucje otoczenia biznesu
- jednostki administracji publicznej, w tym ich jednostki organizacyjne, lub wyłonione podmioty odpowiadające za realizację działań o charakterze systemowym.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKAMY CI DOTACJĘ Z PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ!!!
(Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>