Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Działanie I. 3.1
Rozwój rynku kapitału podwyższonego ryzyka

Priorytet inwestycyjny 3.1
Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym poprzez inkubatory przedsiębiorczości.

Cel szczegółowy
Rozwój rynku kapitału podwyższonego ryzyka


W ramach PI 3.1. w II osi priorytetowej PO IR zakłada się realizację działań ukierunkowanych na rozwój instrumentów finansowania udziałowego, skierowanych do MŚP (w szczególności przedsiębiorstw typu start-up). Rynek komercyjnych źródeł finansowania działalności innowacyjnej w Polsce jest względnie młody i słabo rozwinięty. Istniejące fundusze kapitałowe stosunkowo niechętnie inwestują w innowacyjne przedsięwzięcia ze względu na wysoki poziom ryzyka. Dlatego konieczne jest podejmowanie działań stymulujących aktywność inwestorów prywatnych w obszarze B+R+I.
Instrumenty kapitałowe, jako szczególna forma finansowania zwrotnego, zapewniają dodatkowy element wsparcia, związany z dostępem do sieci kontaktów biznesowych inwestora, jego specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, które są szczególnie ważne dla początkujących przedsiębiorców.

Przykładowe typy projektów w ramach PI 1.2:
• Wsparcie przedsiębiorstw przez fundusze typu venture capital, sieci aniołów biznesu oraz fundusze kapitału zalążkowego Projekty realizowane w PO IR przez fundusze venture capital, sieci aniołów biznesu oraz inne instytucje otoczenia biznesu wspierające powstawanie i rozwój nowych firm innowacyjnych obejmują m.in.:

- wsparcie poszukiwania i selekcji innowacyjnych pomysłów, wsparcie w zakresie tworzenia przedsiębiorstw na bazie innowacyjnych pomysłów (tzw. preinkubacja) oraz zasilenie kapitałowe nowo powstałych firm,
- wspieranie inwestycji dokonywanych przez fundusze koinwestycyjne,
- wsparcie rozwoju rynku kapitału podwyższonego ryzyka z wykorzystaniem funduszu funduszy, inwestującego w fundusze venture capital oraz w innowacyjne przedsiębiorstwa, m.in. w celu komercjalizacji wyników prac B+R,
- tworzenie mechanizmów finansowania syndykatowego (grupowego) przez aniołów biznesu, fundusze VC,
- rozwój platform i sieci współpracy kojarzących inwestorów prywatnych z przedsiębiorstwami poszukującymi finansowania, w tym wsparcie nawiązywania współpracy pomiędzy działającymi funduszami PE, VC, sieciami aniołów biznesu,
- kształtowanie gotowości inwestycyjnej przedsiębiorstw poszukujących źródeł finansowania innowacyjnych przedsięwzięć wśród inwestorów branżowych na Giełdzie Papierów Wartościowych lub NewConnect, poprzez finansowanie usług doradczych oraz analiz rynkowych i finansowych,
- prowadzenie działań informacyjnych, szkoleniowych, warsztatowych dla przedsiębiorców i inwestorów o korzyściach płynących z pozyskania kapitałów o charakterze udziałowym.

Potencjalni beneficjenci i grupy docelowe:
- przedsiębiorstwa (MŚP)
- fundusze venture capital
- sieci aniołów biznesu oraz ich spółki (wehikuły inwestycyjne)
- instytucje otoczenia biznesu wspierające powstawanie nowych firm innowacyjnych
- fundusz funduszy

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKAMY CI DOTACJĘ Z PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ!!!
(Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>