Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Działanie I. 1.1: PO IR
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Pobudzenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia działalności B+R

Priorytet inwestycyjny 1.2
Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje oraz rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i instytucjami szkolnictwa wyższego, w szczególności w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, aplikacji z dziedziny usług publicznych, tworzenia sieci, pobudzania popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu.

Cel szczegółowy
Pobudzenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia działalności B+R


Wyzwaniem rozwojowym Polski jest konieczność zwiększenia udziału sektora przedsiębiorstw w finansowaniu badań naukowych i prac rozwojowych, celem zapewnienia wdrożeń nowych pomysłów w działalności gospodarczej. Niski poziom inwestycji przedsiębiorstw w B+R i ograniczona współpraca z sektorem nauki negatywnie wpływa na poziom komercjalizacji realizowanych w Polsce prac badawczo-rozwojowych i tym samym na poziom innowacyjności gospodarki, której rozwój opiera się głównie o korzystanie z dostępnych technologii i ma w dużej mierze charakter imitacyjny.
Wsparcie w ramach I osi priorytetowej skierowane jest do przedsiębiorstw (zarówno dużych jak i MŚP), rozpoczynających lub rozwijających działalność B+R, które planują realizację projektów badawczo-rozwojowych samodzielnie bądź we współpracy z zewnętrznymi podmiotami, w tym z innymi przedsiębiorstwami oraz jednostkami naukowymi.
Celem osi jest finansowanie projektów B+R, począwszy od fazy badań do etapu prac rozwojowych, ze szczególnym uwzględnieniem fazy demonstracji. Efektem wdrażania osi powinien być transfer opracowanego innowacyjnego rozwiązania/technologii do działalności gospodarczej, rozumiany w szczególności jako komercjalizacja wyników prac badawczych, prac rozwojowych (w tym działalności demonstracyjnej) lub zastosowanie tych wyników we własnej działalności komercyjnej.

Przykładowe typy projektów w ramach PI 1.2:

• Wsparcie projektów B+R
Wsparcie obejmuje realizację przez przedsiębiorstwo (samodzielnie lub jako lidera konsorcjum) badań naukowych (w tym badań podstawowych, stosowanych lub przemysłowych w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki) oraz prac konstrukcyjnych technologiczno-projektowych i doświadczalnych, polegających na zastosowaniu istniejącej już wiedzy, uzyskanej dzięki pracom badawczym lub jako wynik doświadczenia praktycznego, do opracowania nowych lub istotnie ulepszonych rozwiązań, łącznie z przygotowaniem prototypów doświadczalnych oraz instalacji pilotażowych.
• W zakresie finansowania prac B+R przez przedsiębiorstwa odrębnych schematem finansowania mogą być objęte projekty dotyczące realizacji przez przedsiębiorstwo lub konsorcjum z udziałem przedsiębiorstwa prac badawczo-rozwojowych związanych z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej. W ramach tego etapu prac B+R dokonana zostanie weryfikacja nowego rozwiązania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych i operacyjnych.
Przedsiębiorstwo może przeprowadzić prace badawczo-rozwojowe samodzielnie i przy wykorzystaniu własnych zasobów lub może współpracować w tym zakresie z podmiotem zewnętrznym (jednostką naukową, innym przedsiębiorstwem, siecią naukową, konsorcjum naukowo-przemysłowym itp.).
Realizacja przedmiotowego instrumentu zapewni przedsiębiorcy możliwość doprowadzenia rozwiązania będącego przedmiotem projektu do etapu, kiedy będzie można go skomercjalizować w postaci produktu/usługi/technologii/procesu. Przewiduje się, że wsparcie będzie udzielane w formie dotacji, a poziom zaangażowania środków publicznych będzie uzależniony od fazy prac B+R (poziomu ryzyka).
• Wsparcie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych
Wsparcie kierowane jest do przedsiębiorstw znajdujących się na wczesnym etapie rozwoju i prowadzących prace B+R w obszarze zaawansowanych technologii. Celem jest wspieranie procesu komercjalizacji wyników prac B+R z udziałem funduszy venture capital. Finansowanie obejmuje koszty badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz inne koszty, związane z przygotowaniem wyników prac B+R do wdrożenia oraz oceną potencjału komercyjnego projektu. W ramach instrumentu przewiduje się tworzenie partnerstw instytucji publicznych oraz funduszy typu venture capital (krajowych i zagranicznych), które będą wspólnie angażować środki we wsparcie projektów B+R realizowanych przez przedsiębiorstwa. Poprzez zastosowanie takiego rozwiązania środki publiczne są wykorzystywane do generowania nakładów prywatnych na finansowanie działalności B+R. Dzięki zaangażowaniu partnera komercyjnego w realizację projektu zwiększa się kompatybilność kierunków tych prac z oczekiwaniami rynku, a tym samym szansa na komercjalizację ich wyników. Proporcje pomiędzy wysokością środków publicznych i prywatnych angażowanych we wsparcie danego przedsiębiorstwa zostaną dostosowane do poziomu dojrzałości projektu, realizowanego przez to przedsiębiorstwo (wkład publiczny będzie wyższy w przypadku wczesnej fazy rozwoju projektu)
• Programy B+R prowadzone przez konsorcja naukowo-przemysłowe
Wsparcie udzielane jest na realizacje prac B+R przez konsorcja naukowo-przemysłowe.
• Programy sektorowe służą realizacji dużych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych, istotnych dla rozwoju konkretnych branż/sektorów gospodarki. W programach inicjatorem wspólnego przedsięwzięcia jest grupa przedsiębiorstw, którzy występują w imieniu branży (np. za pośrednictwem platformy technologicznej lub inicjatywy klastrowej), przedstawiając zarys agendy badawczej wraz z konkretnym zapotrzebowaniem sektora. W ramach programów sektorowych przedsiębiorstwa mogą współpracować z sektorem nauki (nie jest jednak konieczna współpraca w ramach konsorcjum). Programy sektorowe mogą służyć realizacji przedsięwzięć ważnych dla rozwoju regionalnych inteligentnych specjalizacji.
• Projekty aplikacyjne polegają na finansowaniu badań przemysłowych lub prac rozwojowych, realizowanych przez organizacje badawcze we współpracy z konkretnym przedsiębiorstwem. Beneficjentami wsparcia są konsorcja jednostek naukowych i przedsiębiorstw, co zwiększa szansę rynkowego wykorzystania wyników prac B+R realizowanych przez jednostki naukowe oraz reorientacji kierunków tych prac, na odpowiadające wymaganiom przedsiębiorstw. Tematy badawcze w projektach aplikacyjnych są określone przez jednostkę naukową, która jako lider konsorcjum musi także uwzględnić zapotrzebowanie przedsiębiorstw oraz potencjał komercjalizacyjny efektów projektu. Takie rozwiązanie umożliwia przyciągnięcie przedsiębiorstw do realizacji wspólnych przedsięwzięć badawczych. Zaangażowanie przedsiębiorstw w finansowanie projektów przyczyni się do zwiększenia transferu wyników prac B+R do gospodarki.

Potencjalni beneficjenci i grupy docelowe:
- przedsiębiorstwa
- konsorcja przedsiębiorstw
- konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych
- konsorcja przedsiębiorstw i uczelni (w tym spółek celowych uczelni)
- jednostki administracji publicznej, w tym ich jednostki organizacyjne, lub wyłonione podmioty odpowiadające za realizację działań o charakterze systemowym

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!
POZYSKAMY CI DOTACJĘ Z PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ!!!
(Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>