Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

Internacjonalizacja MŚP 1.2
Polska Wschodnia POPW
dotacja na ekspansję zagranicznąPolska Wschodnia jest obszarem geograficznym, ale również ekonomicznym, składającym się z województw: lubelskiego, podlaskiego podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Regiony te, jako słabiej rozwinięte, zostały objęte specjalnym dodatkowym wsparciem z Funduszy Europejskich – Programem Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020. Wśród działań zaplanowano także wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw tak, aby zwiększyć ich aktywność gospodarczą na rynkach międzynarodowych.

Działanie 1.2 czyli internacjonalizacja MŚP

Gdy przedsiębiorstwo rozpoczyna działalność na rynkach zagranicznych, mówimy o internacjonalizacji. Globalizacja jest obecnie jednym z największych wyzwań gospodarczych; stwarza szanse rozwojowe, pomaga zyskać przewagę konkurencyjną. W większości przedsiębiorstw istnieje zauważalna tendencja rozwojowa na kilku poziomach: na poziomie finansowym, zasobów ludzkich oraz udziału w rynku. Jednakże rynek krajowy jest ograniczony, firmy z sektora MŚP nierzadko napotykają bariery w postaci niewystarczającego popytu na ich produkty czy usługi. Ekspansja zagraniczna małych i średnich firm staje się koniecznością.

Działanie 1.2 ma za zadanie wspierać firmy w całym procesie wchodzenia na rynki międzynarodowe począwszy od diagnozy potencjału, przygotowania oferty eksportowej, poprzez poszukiwania potencjalnych partnerów biznesowych aż do wprowadzenia produktów lub usług na rynek zagraniczny.

Z kompleksowego wsparcia doradczego mogą skorzystać przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa, które dopiero inicjują swoją działalność eksportową.

Działanie 1.2 czyli wsparcie MŚP

Wejście na rynki zagraniczne to proces wymagający nakładu czasu, wiedzy i kosztów. Aby powstał i został wdrożony nowy model biznesowy czyli plan działań uwzględniający rozwój poza granicami kraju, niezbędna jest ocena skali ryzyka, wycena szans i zagrożeń w środowisku międzynarodowym. Małe i średnie przedsiębiorstwa najczęściej nie zatrudniają specjalistów w tym zakresie a zaangażowanie wyspecjalizowanej firmy przekracza ich możliwości finansowe. Dlatego tak ważna jest kompleksowość wsparcia, jakie będą mogły otrzymać w ramach Działania 1.2.

Program Polska Wschodnia w ramach działania przewiduje dwa etapy wsparcia MŚP:

Etap I, który będzie obejmował doradztwo w zakresie opracowania modelu biznesowego, w tym:

- przeanalizowanie tego, jakie są możliwości eksportowe danego przedsiębiorstwa;
- zaproponowanie najkorzystniejszych rynków docelowych wraz ze wskazaniem potencjalnych kontrahentów;
- opracowanie koncepcji działalności gospodarczej za granicą, prognozowanie możliwości rynku zbytu;
- pomoc w dobraniu najodpowiedniejszych strategii marketingowych i promocyjnych;
- przedstawienie propozycji zmian w strukturze samego przedsiębiorstwa i jego poszczególnych działów jak np.: eksportu, logistyki;
- wskazanie zewnętrznych źródeł finansowania takich jak m. in.: kredyty, fundusze doręczeniowe itd.

Etap II, którego zadaniem będzie pomóc MŚP wdrożyć opracowany wcześniej model biznesowy; w szczególności poprzez:

- usługi doradcze dotyczące poszukiwania partnerów handlowych, negocjacji i nawiązywania współpracy;
- pomoc w zakresie dostosowania produktu bądź usługi do wymagań danego rynku zagranicznego (np. badania marketingowe);
- doradztwo przy budowaniu kanałów dystrybucyjnych wraz z niezbędną obsługą formalno-prawną;
- pomoc w procesie powstawania szaty graficznej – materiałów reklamowych, opakowań, katalogów czy opisów technicznych, logotypów, marek, stron internetowych jak również aplikacji mobilnych skierowanych do klienta zagranicznego;
- umożliwienie zakupu oprogramowania (do 20% wydatków kwalifikowanych).

II etap to także szansa dla MŚP na pozyskanie dofinansowania do udziału w imprezach targowych, wystawach lub misjach gospodarczych, zgodnie z celami zidentyfikowanymi w I etapie (do 20% wydatków kwalifikowanych w ramach II etapu).

Działanie 1.2 czyli wybór projektów które…

Chociaż w ramach Działania 1.2 o dofinansowane mogą ubiegać się małe i średnie przedsiębiorstwa, żeby przystąpić do konkursu, należy wybrać dostawcę lub dostawców usług doradczych tak, aby komisja oceniająca projekt mogła stwierdzić, czy posiadają oni wystarczające doświadczenie i kompetencje. Ma to zagwarantować powodzenie podjętych w projekcie działań internacjonalizacyjnych.

W pierwszej kolejności będą wybierane projekty, które:

- są zgodne z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami wspólnymi dla minimum dwóch województw z obszaru Polski Wschodniej;
- swoją realizacją zwiększą zatrudnienie w MŚP, które je prowadzą;
- zostały złożone przez firmy o przychodach z eksportu mniejszych niż 30% sumy przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług (w ostatnim roku obrotowym);
- promujące zieloną i zrównoważoną gospodarkę.

Internacjonalizacja MŚP 1.2
Polska Wschodnia – 500 tys. PLN na ekspansję zagraniczną

Pula środków przeznaczonych na Działanie 1.2 obejmuje kwotę 115 047 440 euro. Dotacje będą rozdzielane w trybie konkursowym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Każdy z projektów wytypowanych do realizacji otrzyma dofinansowanie wydatków w wysokości 80%. Pozostałe 20% będzie stanowić wkład własny przedsiębiorcy – beneficjenta.

Maksymalna wartość dofinansowania wydatków kwalifikowanych wynosi:

- w I etapie – 50 000,00 PLN
- w II etapie – 500 000,00 PLN

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE!

ZAPRASZAMY DO NASZYCH ODDZIAŁÓW
W POLSCE WSCHODNIEJ

Białystok-Podlaskie, Kielce-Świętokrzyskie, Lublin-Lubelskie, Rzeszów-Podkarpackie, Suwałki/Olsztyn-Warmińsko-MazurskieDOTACJE EXPORT GROUP
ODDZIAŁ BIAŁYSTOK


ul. Waszyngtona 32 lok. 8/U, 15-305 Białystok

e-mail: bialystok@dotacje-exportgroup.pl

Dyrektor Oddziału:
ARTUR ŻOCHOWSKI
Tel. kom: +48 500 711 000

e-mail: artur.zochowski@dotacje-exportgroup.plDOTACJE EXPORT GROUP
ODDZIAŁ KIELCE


Pasaż Na Stoku
ul. Warszawska 218D, 25-414 Kielce

e-mail: kielce@dotacje-exportgroup.pl

Dyrektor Oddziału:
ELŻBIETA MOĆKO
Tel. kom: +48 882 804 807

e-mail: elzbieta.mocko@dotacje-exportgroup.plDOTACJE EXPORT GROUP
ODDZIAŁ LUBLIN


ul.Rapackiego 25 lok. 201, 20-150 Lublin

e-mail: lublin@dotacje-exportgroup.pl

Dyrektor Oddziału:
ŁUKASZ KOWALIK
Tel.kom: +48 530 610 944

e-mail: lukasz.kowalik@dotacje-exportgroup.plDOTACJE EXPORT GROUP
ODDZIAŁ RZESZÓW


Plac Wolnosci 13/2, 35-073 Rzeszów

e-mail: rzeszow@dotacje-exportgroup.pl

Dyrektor Oddziału:
DOMINIK KOSIBA
Tel. kom: +48 511 539 600

e-mail: dominik.kosiba@dotacje-exportgroup.plDOTACJE EXPORT GROUP
ODDZIAŁ SUWAŁKI


ul. Krótka 4/3, 16-400 Suwałki

e-mail: suwalki@dotacje-exportgroup.pl

Dyrektor Oddziału:
BARTOSZ CIEŚLUK
Tel. kom: +48 503 715 117

e-mail: bartosz.ciesluk@dotacje-exportgroup.plZleć nam pozyskanie dotacji Internacjonalizacja MŚP 1.2 Polska Wschodnia POPW !!!

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>